Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần13 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 25/3/2024 đến ngày 30/3/2024

2024-03-24 13:05:49

THỨ HAI: 25/3/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Tổ chức triển lãm về thành tựu Kinh tế - Văn hóa xã hội, Quốc phòng - An ninh 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2024); công tác hậu cần khánh tiết phục vụ Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Thành đoàn (Thư mời riêng); Công an thành phố, BCH Quân sự thành phố, Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Phòng GDĐT, Phòng QLĐT, Xí nghiệp CTCC thành phố, Phòng TNMT, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Điện lực Tân Uyên, Chi cục Thống kê; UBND các xã, phường; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Bình, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi cơ sở.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với các cơ quan về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đất do thành phố quản lý đề thực hiện Đề án đấu giá quyền sử dụng đất (Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Trung tâm PTQĐ thành phố;  Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công ích trên địa bàn năm 2024 (Phòng QLĐT, Phòng Lao động TBXH, Trung tâm Chính trị, Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Trung tâm Chính trị thành phố, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng LĐ-TB&XH, Xí nghiệp CTCC, Kho bạc nhà nước Tân Uyên; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác quản lý, xử lý các điểm kinh doanh phế liệu trên địa bàn (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Các cơ sở kinh doanh phế liệu, Chủ sử dụng đất cơ sở kinh doanh phế liệu (Do UBND các xã – phường mời); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Công an thành phố (Đội Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát PCCC), Chi cục thuế Khu vực Tân Uyên; Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

3/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN-MT dự UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo Quy định một số chỉ tiêu ước tính chi phí phát triển và các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất trong xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

THỨ BA: 26/3/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Hội đồng thẩm định dự toán lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn Thành phố Tân Uyên (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 07/2/2024 của UBND thành phố; Chủ tịch UBND các phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Thạnh Phước, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp, Phú Chánh, Vĩnh Tân, Hội Nghĩa;  Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND thành phố (Thủ trưởng các cơ quan:Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế), Ban KTXH HĐND, Phòng GDĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; Chủ tịch UBND các phường: Phú Chánh, Khánh Bình, Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn phường Uyên Hưng (UBND phường Uyên Hưng chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND thành phố; Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBKT thành ủy, Phòng TCKH, Thanh tra, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Uyên Hưng; C/v Thủy.

Địa điểm: 07 giờ 30; tập trung tại UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với Phòng TN-MT về phương án đất lâm trường, kế hoach phân loại rác tại nguồn, báo cáo về kế hoạch đấu giá đất trên địa bàn theo Kết luận số 112/TB-UBND ngày 13/3/2024 của UBND thành phố (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo Phòng TN-MT ; C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thành phố.

5/ 07 giờ 30: Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thành phố tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

6/ 07 giờ 00: Hiến máu tình nguyện đợt II/2024.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp Ban Thường vụ Thành ủy ; Chánh Văn phòng dự

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong cùng Ban Thường vụ Thành ủy duyệt phim tư liệu và clip phóng sự phục vụ Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự : Thủ trưởng các cơ quan: Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT, Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự phiên thứ 16, Ban chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh (Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo Phòng TCKH.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

5/ 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Tổ công tác số 08 tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Tân Uyên (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Thành viên Tổ tham mưu giúp việc và Thư ký Tổ công tác theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh, gồm : Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN-MT, Trưởng Phòng TCKH, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc BQLDA ĐTXDKV, Giám đốc Trung tâm PTQĐ thành phố, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, ông Phạm Trung Nghĩa – Phó Trưởng Công an thành phố, ông Phạm Ngọc Nam – Phó Chi cục Trưởng Chi cục thuế khu vực thành phố, ông Nguyễn Đình Toàn – Phó Trưởng Phòng QLĐT, ông Nguyễn Văn Dũng – Đội trưởng Đội số 5 Thanh tra Sở Xây dựng ; Chủ tịch UBND các phường : Khánh Bình, Vĩnh Tân.   

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

6/ 14 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố dự họp Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh về khó khăn vướng mắc đơn giá bồi tường, hỗ trợ tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa theo Giấy mời số 40/GM-QLDA ngày 22/3/2024 của Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh 

Mời dự:Lãnh đạo Phòng TN-MT.   

Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh (tầng 12B, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

THỨ TƯ: 27/3/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thành ủy dự Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (mở rộng).

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn phường Thạnh Phước (UBND phường Thạnh Phước chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND thành phố; Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBKT thành ủy, Phòng TCKH, Thanh tra, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Thạnh Phước; C/v Thủy.

Địa điểm: 07 giờ 30; tập trung tại UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với Công ty Điện lực Bình Dương, Ban QLDA Lưới điện Miền Nam về công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện (Công ty Điện lực Bình Dương, Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan : Ban QLDA Lưới điện Miền Nam, Công ty Điện lực Bình Dương, Ban QLDA Điện Miền Nam (Thư mời riêng), Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; UBND các phường: Thạnh Phước, Thái Hòa, Vĩnh Tân; Chánh Văn phòng, C/v Đức Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với  Ban QLDA Chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương về các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương (khu vực thành phố Tân Uyên) (Ban QLDA Chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương, Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan : Ban QLDA Chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương (Thư mời riêng), Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TN-MT, UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với các đơn vị viễn thông về công tác quản lý hạ tầng viễn thông (bó cáp, hạ ngầm) - Phòng QLĐT, Phòng VH-TT phối hợp với đơn vị viễn thông chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị Viễn thông trên địa bàn, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bình Dương (Thư mời riêng); đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng VH-TT, Phòng QLĐT, Xí nghiệp CTCC, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm Viễn thông thành phố; Lãnh đạo UBND các xã – phường ; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

6/ 08 giờ 30: Trưởng Ban Pháp chế Huỳnh Văn Diên tham gia Đoàn khảo sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn phường Khánh Bình, Tân Phước Khánh (UBND phường Khánh Bình, Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: UBND phường Khánh Bình sau đó đến UBND phường Tân Phước Khánh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thành ủy đi khảo sát thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 – 01/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

 Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Thành Đoàn, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT, Công an, Ban CHQS, Phòng TNMT, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC, Điện lực Tân Uyên; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Quảng trường thành phố Tân Uyên.

3/ 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự phiên họp UBND tỉnh lần thứ 58.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 28/3/2024 

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND dự khai mạc triển lãm về thành tựu Kinh tế - Văn hóa xã hội, Quốc phòng - An ninh 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2024).

Mời dự: Thư mời riêng ; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố ; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTTQVN các xã – phường ; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp.

Địa điểm: Quảng trường thành phố Tân Uyên.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp HĐTĐ quy hoạch thành phố thông qua dự thảo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất đồ gia dụng và đồ trang trí bằng gỗ, phường Khánh Bình (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Khánh Bình; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thành phố.

3/ 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp HĐTĐ quy hoạch thành phố thông qua dự thảo Quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng) công trình Xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Tân Uyên (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước Bình Dương (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên, Kho bạc nhà nước Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng; Đại diện đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Chuyên đề năm 2024.

Mời dự : 50% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan thành phố.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Chiều :

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tham dự cùng Đoàn công tác của đ/c Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khảo sát thựctế khu đất giáo dục tại phường Hội Nghĩa (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng GDĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; UBND phường Hội Nghĩa.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi cơ sở.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Phòng QLĐT về việc thực hiện quản lý bến khách ngang sông, bến thủy nội địa (theo Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh); quản lý, sử dụng và khai thác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (theo Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh) – Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo : Phòng nghiệp vụ Sở GTVT (do Phòng QLĐT mời) ; Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Công an thành phố, Phòng TCKH; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng. C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 14 giờ 00: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Chuyên đề năm 2024.

Mời dự : 50% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan thành phố.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

THỨ SÁU: 29/3/2024 

Sáng:

1/ 06 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, 02 Ban HĐND thành phố dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố nhân kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên.

Mời dự: Theo Thông báo số 122/TB-UBND ngày 21/3/2024 của UBND thành phố

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, phường Khánh Bình.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 4548/QĐ-UBND ngày 22/7/2022, Quyết định số 7388/QĐ-UBND ngày 18/11/2022; Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 45: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 746 từ ngã ba Tân Thành đi ngã ba Hội Nghĩa; dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai; Công trình Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương và Xây dựng cầu vượt qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2) thuộc dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai; công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 402 (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 4757/QĐ-UBND ngày 29/7/2022, Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 31/3/2023, Quyết định số 4966/QĐ-UBND ngày 29/9/2023, Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 23/3/2021, Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 03/2/2021; Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 26/5/2022, Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 30/01/2024; Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo 389/BD tỉnh Bình Dương năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 (Phòng Kinh tế phối hợp với Đội QLTT số 4 chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố dự Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Sở Chỉ huy – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

6/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng VH-TT dự Tọa đàm khoa học ‘Đề án Phát triển Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030 : kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra’ do UBND tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều: 

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa các trường hợp cá biệt trên địa bàn thành phố (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa thành phố theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các xã - phường: Hội Nghĩa, Thạnh Hội, Phú Chánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Uyên Hưng, Tân Vĩnh Hiệp; C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

Tối:

17 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, 02 Ban HĐND thành phố dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014-01/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Mời dự: Thư mời riêng ; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố ; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTTQVN các xã – phường ; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp.

Địa điểm: Quảng trường thành phố.

THỨ BẢY: 30/3/2024 

Sáng:

08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bình Dương do Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

                       Thông báo này thay thư mời họp.