Tài liệu cuộc họp

Tài liệu Kỳ họp lần thứ bảy (thường lệ cuối năm) HĐND thành phố Tân Uyên khóa III, Nhiệm kỳ 2021-2026

2023-07-11 19:39:18
Quét mã QR để lấy tài liệu
Chương trình làm việc
BCTT Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
BC Trả lời chất vấn
BCTT Thực hành tiết kiệm
BCTT Kết quả năm học 2022-2023
BCTT Kết quả thực hiện việc chi trả chính sách không dùng tiền mặt
BCTT Công tác QLNN về lĩnh vực giáo dục
BCTT Tình hình phát triển KTXH
BCTT Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công
BCTT Thực hiện thu, chi ngân sách
BCTT Ngân sách nhà nước năm 2022
BCTT Tờ trinh và dự thảo Nghị quyết của UBND thành phố
BC Giải trình ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND
BCTT Kế hoạch phát triển KTXH
BCTT Công tác phòng, chống tội phạm
BCTT Công tác phòng, chống tham nhũng
BCTT Công tác tiếp dân
BCTT Triển khai thực hiện QĐ số 06 ngày 06-01-2022
BCTT Tình hình hoạt động của ngành tòa án
BCTT Công tác ngành kiểm soát
BCTT Công tác thi hành án dân sự
BC Thi hành án dân sự
BC Tòa án
BC Ban KT-XH HĐND
NQ Điều chỉn kế hoạch đầu tư công năm 2023
NQ Bổ sung danh mục trong KHĐTC
NQ Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
NQ Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách
NQ Dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước
BC Tình hình thực hiện KHĐTC
BC Kết quả công tác ngành kiểm sát
BC Quyết toán thu ngân sách nhà nước
BC Tình hình thu chi ngân sách
BC Tình hinh phát triển KTXH, QPAN
TT Giao chỉ tiêu KHĐTC
TT Phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu ngân sách
TT Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
TT Quyết toán thu ngân sách
TT Đề nghị bổ sung danh mục trong KHĐTC
BC Quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục
BC Việc chi trả chính sách không dùng tiền mặt
BC Công tác tiếp công dân
BC Công tác phòng, chống tham nhũng
BC Thực hiện QĐ 06QĐ-TTg ngày 06-01-2022
BC Thực hành tiết kiệm
BC Kết quả năm học 2022-2023
NQ Kết quả giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị
NQ Về kết quả giám sát của Đoàn giám sát
BC Tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
BC Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
BC Kết quả hoạt động HĐND
BC Đoàn giám sát về tình hình thực hiện phát triển CSHT
TT-NQ Chương trình giám sát của HĐND
BC Kết quả thực hiện chương trình giám sát
BC Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
BC Kết quả công tác giám sát
BC Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri
TB Tình hình MTTQVN
NQ Thành lập Đoàn giám sát
BC Kết quả hoạt động của Ban pháp chế HĐND
NQ Chương trình giám sát HĐND năm 2024
TT Thành lận Đoàn giám sát
BC Tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ đại biêu HĐND