Tài liệu cuộc họp

Tài liệu Kỳ họp lần thứ sáu (thường lệ cuối năm) HĐND thị xã Tân Uyên khóa III, Nhiệm kỳ 2021-2026

2022-12-13 13:54:10
Báo cáo Kết quả công tác ngành kiểm sát
Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022
Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân thị xã
Báo cáo thẩm tra về tình hình hoạt động của ngành Tòa án
Báo cáo thẩm tra Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022
Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 HĐND thị xã khóa III, Nhiệm kỳ 2021-2026
Báo cáo tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm - HĐND thị xã khóa III, Nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo Tình hình MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2022
Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Báo cáo Ban pháp chế HĐND thị xã
Báo cáo Ban KTXH HĐND thị xã
Tờ trình Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND thị xã
Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm - HĐND thị xã khóa III, Nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị Quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND thị xã
Báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý của các Tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 6 (thường lệ cuối năm)-HĐND thị xã
Báo cáo về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm - HĐND thị xã khóa III, Nhiệm kỳ 2021-2026
Báo cáo tình hình phát triển thương mại dịch vụ, hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn thị xã năm 2022 và định hướng, giải pháp phát triển năm 2023.
Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển thương mại dịch vụ, hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn thị xã năm 2022
Báo cáo thẩm tra kết quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Báo cáo tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Nguồn vốn thị xã quản lý)
Báo cáo công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thị xã năm 2022 và giải pháp xử lý vi phạm về xây dựng sai phép, không phép năm 2023.
Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; Dự toán thu chi ngân sách năm 2023
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với đại biểu HĐND tỉnh, thị xã trước kỳ họp HĐND Tỉnh, thị xã thường lệ cuối năm 2022, nhiệm kỳ 2021-2026.
Báo cáo Thẩm tra Về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và dự thảo nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023 (lĩnh vực nội chính)
Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.
Báo cáo thẩm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thị xã năm 2022
Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND thị xã năm 2022; nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành năm 2023.
Báo cáo thẩm tra tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Báo cáo thẩm tra tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; Dự toán thu chi ngân sách năm 2023
Báo cáo Thẩm tra tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và dự thảo nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023 (lĩnh vực nội chính)
Báo cáo thẩm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn thị xã
Tờ trình về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 ( Nguồn vốn do thị xã quản lý)
Báo cáo về việc trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thị xã tại kỳ họp cuối năm 2022 - HĐND thị xã, khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã đối với ông Bùi Văn Tiên – Trưởng phòng Y tế
Tờ trình về kế hoạch đầu tư công 2023
Báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý của các Tổ đại biểu.
Tờ trình thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã – phường năm 2023.
Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023.
Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Nghị quyết thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã – phường năm 2023.
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công 2023.
Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.