Giới thiệu

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ

KHỐI CƠ QUAN TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ

1. Văn phòng HĐND - UBND

2. Phòng Nội vụ

Số điện thoại: 0274.3656241

Số điện thoại: 0274.3656396

Email: vpubtanuyen@binhduong.gov.vn

Email: noivu.tu@binhduong.gov.vn

Chánh Văn phòng: Bà Mai Linh Thảo

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Phó Chánh Văn phòng: Ông Trần Văn Bình

Phó Trưởng Phòng: Bà Trần Thị Thúy Kiều

Phó Chánh Văn phòng:

Phó Trưởng Phòng:

 

 

 

3. Phòng Văn hóa & Thông tin

4. Phòng Quản lý đô thị

Số điện thoại: 0274.3656350

Số điện thoại: 0274.3656208

Email: vhtttanuyen@binhduong.gov.vn

Email: qldt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tấn Phát

Trưởng phòng: Ông Lê Duy Hậu

Phó Trưởng phòng:

Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Đỗ Huệ Tâm

 

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Toàn

 

 

5. Phòng LĐ-TB & XH

6. Phòng Tư pháp

Số điện thoại: 0274.3656339

Số điện thoại: 0274.3656598

Email: ldtbxh.tu@binhduong.gov.vn

Email: tuphap.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Bà Phan Thị Ngọc Hòa

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nguyên

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Ngọc Anh Thy

Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Hữu Trí

Phó Trưởng Phòng: Ông Trần Anh Thư

 

 

7. Thanh tra thị xã

8. Phòng Y tế

Số điện thoại: 0274.3656395

Số điện thoại: 0274.3641721

Email: thanhtra.tu@binhduong.gov.vn

Email: yte.tu@binhduong.gov.vn

Chánh thanh tra:

Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Tùng

Phó Chánh thanh tra: Bà Lê Thị Mộng Tuyền

Phó Trưởng phòng:

Phó Chánh thanh tra: Ông Phạm Hiệp Hùng

 

 

 

9. Phòng Kinh tế

10. Phòng Tài nguyên – Môi trường

Số điện thoại: 0274.3930390

Số điện thoại: 0274.3642690

Email: kinhte.tu@binhduong.gov.vn

Email: tnmt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Bà Lê Minh Phương

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tấn Lập

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Anh Nghĩa

Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Hồng Gấm

Phó Trưởng Phòng: Ông Võ Thái Cường

 

 

11. Phòng Tài chính – Kế hoạch

12. Phòng Giáo dục & Đào tạo

Số điện thoại: 0274.3642184

Số điện thoại: 0274.3656220

Email: tckh.tu@binhduong.gov.vn

Email: gddt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Phương

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Đông

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Duy Phương

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Anh Dũng