Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ 

 

TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ

KHỐI CƠ QUAN TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ

 

1. Văn phòng HĐND - UBND

2. Phòng Nội vụ

Số điện thoại: 0274.3656241

Số điện thoại: 0274.3656396

Email: vpubtanuyen@binhduong.gov.vn

Email: noivu.tu@binhduong.gov.vn

Chánh Văn phòng: Bà Mai Linh Thảo

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Phó Chánh Văn phòng: Ông Trần Văn Bình

Phó Trưởng Phòng: Bà Trần Thị Thúy Kiều

Phó Chánh Văn phòng:

Phó Trưởng Phòng:

 

 

 

 

3. Phòng Văn hóa & Thông tin

4. Phòng Quản lý đô thị

Số điện thoại: 0274.3656350

Số điện thoại: 0274.3656208

Email: vhtttanuyen@binhduong.gov.vn

Email: qldt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tấn Phát

Trưởng phòng: Ông Lê Duy Hậu

Phó Trưởng phòng:

Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Đỗ Huệ Tâm

 

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Toàn

 

 

5. Phòng LĐ-TB & XH

6. Phòng Tư pháp

Số điện thoại: 0274.3656339

Số điện thoại: 0274.3656598

Email: ldtbxh.tu@binhduong.gov.vn

Email: tuphap.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Bà Phan Thị Ngọc Hòa

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nguyên

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Ngọc Anh Thy

Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Hữu Trí

 

Phó Trưởng Phòng: Ông Trần Anh Thư

 

 

7. Thanh tra thị xã

8. Phòng Y tế

Số điện thoại: 0274.3656395

Số điện thoại: 0274.3641721

Email: thanhtra.tu@binhduong.gov.vn

Email: yte.tu@binhduong.gov.vn

Chánh thanh tra:

Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Tùng

Phó Chánh thanh tra: Bà Lê Thị Mộng Tuyền

Phó Trưởng phòng:

Phó Chánh thanh tra: Ông Phạm Hiệp Hùng

 

 

 

9. Phòng Kinh tế

10. Phòng Tài nguyên – Môi trường

Số điện thoại: 0274.3930390

Số điện thoại: 0274.3642690

Email: kinhte.tu@binhduong.gov.vn

Email: tnmt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Bà Lê Minh Phương

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tấn Lập

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Anh Nghĩa

Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Hồng Gấm

Phó Trưởng Phòng: Ông Võ Thái Cường

 

 

 

11. Phòng Tài chính – Kế hoạch

12. Phòng Giáo dục & Đào tạo

Số điện thoại: 0274.3642184

Số điện thoại: 0274.3656220

Email: tckh.tu@binhduong.gov.vn

Email: gddt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Phương

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Đông

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Duy Phương

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Anh Dũng