Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

           Địa chỉ: Phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

           Điện thoại: 0274.3656241

           Fax: 0274.3656241

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO HĐND THÀNH PHỐ

         -  Chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Trí

          -  Phó chủ tịch: Ông Lý Ngọc Phong