Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

BỘ MÁY UBND THÀNH PHỐ


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

Địa chỉ: Phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3656241

Fax: 0274.3656241

Email: vpubtanuyen@binhduong.gov.vn


              THÔNG TIN LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

- Chủ tịch UBND thành phố: Ông Đoàn Hồng Tươi

Điện thoại: 0274.3.656236

Email: tuoidh.tu@binhduong.gov.vn

- Phó chủ tịch UBND thành phố:

Điện thoại: 0274.3.656231

Email:

- Phó chủ tịch UBND thành phố: Ông Nguyễn Hồng Nguyên

Email: nguyennh@binhduong.gov.vn

- Phó chủ tịch UBND thành phố: Ông Huỳnh Văn Lợi

Email: loihv@binhduong.gov.vn