Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 48 từ ngày 28/11/2022 đến 02/12/2022

2022-11-26 21:55:18

 | Thứ hai 28/11:
| Sáng 07h30’: | - Thường trực Thị ủy họp nghe Ban Tổ chức Thị ủy báo cáo công tác cán bộ và nội dung gợi ý kiểm điểm năm 2022 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung) * Mời dự: + Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy. + Đ/c Trần Lê Quan, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy. + Lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy * Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy. 
| Sáng 09h30’: | - Họp Ban Thường vụ Thị ủy nghe báo cáo công tác cán bộ và nội dung gợi ý kiểm điểm năm 2022 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Thị ủy. + Lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy * Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy. 
| Chiều 13h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy và Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự kiểm điểm năm 2022 Chi bộ Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.  
 | Thứ ba 29/11: |  
 | Sáng 09h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự chỉ đạo kiểm điểm năm 2022 Chi bộ Viện KSND thị xã. * Mời dự: + Đ/c Đặng Quang Vinh – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, + Đ/c Trần Lê Quan – UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, + Đ/c Nguyễn Ngọc Mai – ThUV, Chánh Văn phòng Thị ủy, + Đ/c Lý Thị Thanh Nguyên – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Viện KSND thị xã.  
 | Sáng từ 07h30’ đến 09h00’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự chỉ đạo kiểm điểm năm 2022 Đảng ủy khối Đảng. * Mời dự: + Đ/c Nguyễn Thị Hải Bình – ThUV, Phó Trưởng BTC Thị ủy. + Đ/c Bùi Thị Ngọc Trang – Phó Chánh Văn phòng Thị ủy. + Đ/c Bùi Nguyễn Minh Phương – Chuyên viên Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.  
 |   | - Thường trực Thị ủy ủy quyền Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, CT.UBMTTQVN thị xã dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ, Chương trình phối hợp số 05/CTPH-HLHPN-CA-VKS-TAND và Chương trình trình phối hợp số 326/CT-STP-HLHPN. * Địa điểm: Tầng trệt – Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
| Thứ tư 30/11:
| Sáng07h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy và Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã dự chỉ đạo kiểm điểm năm 2022 Thường trực HĐND thị xã. * Mời dự: + Đ/c Đặng Quang Vinh – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, + Đ/c Trần Lê Quan – UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, + Đ/c Nguyễn Ngọc Mai – ThUV, Chánh Văn phòng Thị ủy, + Đ/c Lý Thị Thanh Nguyên – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường C - UBND thị xã.  
 | Thứ năm 01/12:
| Sáng07h30’: | - Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 12 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (thư mời riêng) * Địa điểm: Hội trường Thịủy.
|   | 
 | Chiều 14h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự họp Đảng ủy Quân sự thị xã. * Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã.  
 | Thứ sáu 02/12:
| Sáng 07h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự chỉ đạo kiểm điểm năm 2022 UBND thị xã. * Mời dự: + Đ/c Đặng Quang Vinh – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, + Đ/c Trần Lê Quan – UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, + Đ/c Nguyễn Ngọc Mai – ThUV, Chánh Văn phòng Thị ủy, + Đ/c Lý Thị Thanh Nguyên – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy. * Địa điểm: Phòng họp 2  - UBND thị xã.    
 | Sáng 08h00’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự khai mạc triển lãm sản phẩm/ dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc sự kiện TECHFEST Việt Nam năm 2022. * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. 
| Sáng 09h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự chỉ đạo kiểm điểm năm 2022 Đảng ủy khối Đoàn thể. * Mời dự: + Đ/c Nguyễn Thị Hải Bình – ThUV, Phó Trưởng BTC Thị ủy. + Đ/c Bùi Thị Ngọc Trang – Phó Chánh Văn phòng Thị ủy. + Đ/c Bùi Nguyễn Minh Phương – Chuyên viên Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường B - khối Mặt trận - Đoàn thể thị xã.. 
| Sáng 07h30’: | - Thường trực Thị ủy ủy quyền Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, CT.UBMTTQVN thị xã dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội Cựu chiến binh thị xã năm 2022. * Địa điểm: Hội trường khối Mặt trận - Đoàn thể thị xã.  
 | Chiều 14h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự chỉ đạo kiểm điểm năm 2022 Chi bộ TAND thị xã. * Mời dự: + Đ/c Đặng Quang Vinh – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, + Đ/c Trần Lê Quan – UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, + Đ/c Nguyễn Ngọc Mai – ThUV, Chánh Văn phòng Thị ủy, + Đ/c Lý Thị Thanh Nguyên – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường TAND thị xã. 
|   | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự chỉ đạo kiểm điểm năm 2022 Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã. * Mời dự: + Đ/c Nguyễn Thị Hải Bình – ThUV, Phó Trưởng BTC Thị ủy. + Đ/c Bùi Thị Ngọc Trang – Phó Chánh Văn phòng Thị ủy. + Đ/c Bùi Nguyễn Minh Phương – Chuyên viên Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã.   
 |   | - Đ/c Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã dự chỉ đạo kiểm điểm năm 2022 Chi bộ Kho bạc Nhà nước thị xã. * Mời dự: + Đ/c Nguyễn Văn Lành – ThUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy. + Đ/c Mai Linh Thảo – Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thị xã. + Đ/c Nguyễn Công Y – Phó Chánh Văn phòng Thị ủy. + Đ/c Trần Kim Quan – Ủy viên UBKT Thị ủy. * Địa điểm: Kho bạc Nhà nước thị xã.