Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 44/2023/TT-BTC 29/06/2023 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
2 11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
3 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 30/06/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
4 12/2023/QĐ-UBND 15/05/2023 Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5 1062/QĐ-BCT 04/05/2023 Quy định về giá bán điện
6 1300/QĐ-BYT 09/03/2023 Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030
7 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
8 37/2022/QĐ-UBND 24/11/2022 Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
9 02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
10 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng