Tin tức
blog_thumbnail
Công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2022 trình HĐND thị xã thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021
Công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2022 trình HĐND thị xã thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021
blog_thumbnail
Công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2022
Công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2022
blog_thumbnail
Công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã năm 2020
Công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã năm 2020
blog_thumbnail
Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã năm 2019
Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã năm 2019
blog_thumbnail
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bố ngân sách thị xã năm 2021
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bố ngân sách thị xã năm 2021