Tin tức
blog_thumbnail
Công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2022 trình HĐND thị xã thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021
2022-03-08 15:41:58
Công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2022 trình HĐND thị xã thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

blog_thumbnail
Công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2022
2022-03-08 15:39:46
Công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2022

blog_thumbnail
Công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã năm 2020
2022-03-08 15:30:58
Công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã năm 2020

blog_thumbnail
Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã năm 2019
2021-04-28 16:39:13
Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã năm 2019

blog_thumbnail
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bố ngân sách thị xã năm 2021
2021-04-28 16:37:37
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bố ngân sách thị xã năm 2021