Thông tin chỉ đạo

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Tân Uyên

2023-08-28 00:00:00

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 2153/UBND-KTTH ngày 25/8/2023 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Tân Uyên.

Chi tiết xem tại file đính kèm.