Tiếp cận thông tin
Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (công trình); điều chỉnh tên công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thị xã Tân Uyên
Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (công trình); điều chỉnh tên công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (công trình); điều chỉnh tên công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thị xã Tân Uyên.