Tiếp cận thông tin

Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (công trình); điều chỉnh tên công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thị xã Tân Uyên

2022-11-17 00:00:00
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (công trình); điều chỉnh tên công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thị xã Tân Uyên.