Tin thông báo

Về việc thu quỹ phòng, chống thiên tai đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2022

2022-08-31 10:29:08

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Thông báo số 1303/TB-UBND ngày 29/7/2022 Về việc thu quỹ phòng, chống thiên tai đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2022.

Chi tiết xem tai file đính kèm.

Tải về Về việc thu quỹ phòng, chống thiên tai đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2022