Tin thông báo

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm học 2022 - 2023

2022-07-31 20:16:18

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Thông báo số 1284/TB-UBND ngày 26/7/2022 về việc Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm học 2022 - 2023.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải về Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm học 2022 - 2023