Tin thông báo

Kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024

2023-10-02 08:28:14

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố ban hành Thông báo số 1024/TB-HĐTDVC ngày 28/9/2023 về Kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải về Kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024