Tin thông báo

Kết quả chấm bài thi viết kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên

2023-08-24 00:00:00

Hội đồng thi tuyển chức danh quản lý thành phố ban hành Thông báo số 850/TB-HĐTT ngày 23/8/2023 về Kết quả chấm bài thi viết kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải về Kết quả chấm bài thi viết kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên