Tin thông báo

Đề tài, thời gian nộp đề án, ngày tổ chức thi và nội dung phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chuyên môn

2023-08-31 00:00:00

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thành phố ban hành Thông báo số 897/TB-HĐTT ngày 30/8/2023 về Đề tài, thời gian nộp đề án, ngày tổ chức thi và nội dung phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên.

Tải về Đề tài, thời gian nộp đề án, ngày tổ chức thi và nội dung phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chuyên môn