Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 45 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 06/11/2023 đến ngày 11/11/2023

2023-11-05 09:05:26

THỨ HAI: 06/11/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 20:Chào cờ.

2/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 785/KL-TTCP ngày 22/3/2023 của Thanh tra Chính phủ (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo UBKT Thành ủy (Thư mời riêng), Ban pháp chế HĐND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan: Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Nội vụ, Phòng TCKH, Phòng Kinh tế, Phòng VH-TT, Phòng GDĐT, Phòng Y tế, Phòng Lao động TB-XH, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; Chánh Văn phòng, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thành phố. 

3/ 10 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi chủ trì họp triển khai Kế hoạch tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo thành phố Tân Uyên năm 2023 (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố (Thư mời riêng), Phòng LĐ-TB&XH, Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT, Phòng TC-KH, Phòng GD&ĐT, Phòng Y tế, Giao dịch NHCSXH Tân Uyên. Lãnh đạo UBND các xã - phường; Chánh Văn phòng, C/v Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 09 giờ 00:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND dự tổng duyệt chương trình “Thường trực HĐND lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn thành phố Tân Uyên năm 2023”.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm Y tế ; C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

5/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự phiên thứ 13, Ban chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh (Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Huỳnh Văn Diên dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thạnh Phước, xã Thạnh Hội.

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ thành phố.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thạnh Phước.

3/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát vị trí nhà xưởng đề nghị cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn phường Khánh Bình.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Khánh Bình.

 

THỨ BA: 07/11/2023

Sáng: 

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Ban Thường vụ Thành ủy thông qua các nội dung:  

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

- Công trình trang trí Chào mừng năm mới 2024 (Trung tâm VHTT&TT, Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan : Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm PTQĐ thành phố, Ban QLDA ĐTXDKV, Điện lực Tân Uyên; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Thường trực Thành ủy thông qua dự thảo Thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 04/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác chỉnh trang và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tân Uyên đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy các phường: Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Hiệp.

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN-MT, Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

3/ 11 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

4/ 08 giờ 00:Ủy quyền Trưởng Phòng TCKH dự họp Ban KTXH HĐND thành phố về việc thẩm tra Tờ trình số 5906/TTr-UBND ngày 24/10/2023 của UBND thành phố Tân Uyên về việc lấy ý kiến dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn vốn do thành phố quản lý)Phòng TCKH chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban KTXH HĐND thành phố ; Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Phòng QLĐT, Phòng GDĐT, Phòng VH-TT, Phòng Lao động TB-XH, Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố ; Lãnh đạo UBND các xã – phường; C/v Thủy, Dũng, Hương.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

5/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thành phố tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.         

6/ 08 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH dự họp Sở Tài chính về việc thẩm định phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Sở TN-MT.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TN-MT.

Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính, tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tập huấn công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 thành phố Tân Uyên theo Quyết định số 5723/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND thành phố Tân Uyên; Thành viên Đoàn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 theo Quyết định số 441/QĐ-HĐ ngày 30/10/2023 của Hội đồng Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trưởng TYT/PKĐKKV các xã, phường; Chỉ huy trưởng/Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã - phường (do Trung tâm Y tế mời).

Địa điểm: Hội trường A – Trung tâm Y tế.

2/ 16 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp Đoàn cán bộ Hội Nông dân, Ban Chỉ đạo cụm thi đua số 6 học tập trao đổi kinh nghiệm về xây dựng “Làng thông minh” trên địa bàn xã Bạch Đằng

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

3/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự và chỉ đạo Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Chánh định kỳ tháng 11/2023.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND phường Phú Chánh.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thành phố (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (thư mời riêng), Phòng TN-MT, Chi nhánh VPĐK đất đai thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, C/v Thành

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

5/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Hội Nông dân, Ban Chỉ đạo cụm thi đua số 6 học tập trao đổi kinh nghiệm về xây dựng “Làng thông minh” trên địa bàn xã Bạch Đằng (Hội Nông dân thành phố, UBND xã Bạch Đằng chuẩn bị nội dung và địa điểm tiếp Đoàn).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Hội Nông dân thành phố, Phòng Kinh tế, Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT; Lãnh đạo UBND và Hội Nông dân xã Bạch Đằng.

Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Bạch Đằng.

 

THỨ TƯ: 08/11/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp giải quyết khó khăn, vướng mắc Công trình nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông đồng Nai (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ban Quản lý Dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Phòng TN-MT, Chi nhánh VPĐK đất đai thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Lãnh đạo UBND các xã – phường: Phú Chánh, Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình, Thạnh Phước, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Chánh Văn phòng, C/v Thành

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh phiên họp lần thứ 47.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 08 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN-MT dự họp Sở TN-MT về việc góp ý dự thảo Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng TCKH, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Địa điểm: Hội trường A – Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 9, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND dự chương trình “Thường trực HĐND lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn thành phố Tân Uyên năm 2023

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế ; Lãnh đạo các Phòng Khám, Bệnh viện trên địa bàn (do Phòng Y tế mời); Xã – phường : Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã – phường ; Chánh Văn phòng, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo, tham mưu giải quyết các trường hợp trước đây hoán đổi đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Thanh tra thành phố, QLĐT, Phòng Tư pháp, Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng khu vực, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Lãnh đạo UBND các xã – phường: Thạnh Hội, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp; C/v Thành

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại Văn phòng khu phố 3, phường Vĩnh Tân.

Địa điểm: Văn phòng khu phố 3, phường Vĩnh Tân.

 

THỨ NĂM: 09/11/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ của thành phố cho ý kiến về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Đảng ủy các xã – phường, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo việc rà soát tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quỹ đất công (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung; Phòng QLĐT chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định Báo cáo KTKT, Phòng TCKH chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định KHLCNT các công trình hàng rào khu đất công).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng GDĐT, Phòng Lao động TB&XH, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Y tế, Trung tâm PTQĐ thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các xã - phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Tân Phước Khánh, Phú Chánh, Bạch Đằng, Thạnh Hội; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh về việc bàn giao đường ĐH 411 (đoạn qua địa bàn phường Uyên Hưng).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh (Thư mời riêng), Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Xí nghiệp CTCC, UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Hương.

Địa điểm: Hội trường C - UBND thành phố.      

Chiều: 

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ của thành phố cho ý kiến về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; các chi, đảng trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo việc rà soát tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quỹ đất công (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung; Phòng QLĐT chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định Báo cáo KTKT, Phòng TCKH chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định KHLCNT các công trình hàng rào khu đất công).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH; đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Vĩnh Tân, Thạnh Phước,  Thái Hòa, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

 

THỨ SÁU: 10/11/2023

Sáng:

1/ 09 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 (Bảo hiểm xã hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố.

Địa điểm: Hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại Văn phòng khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Văn phòng khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát 02 trường hợp đề nghị xóa khỏi danh sách khu – điểm nhà ở tự phát (Phòng TN-MT, Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, UBND phường Tân Hiệp và Tân Phước Khánh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Tân Hiệp.       

Chiều:

1/ 14 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với một số doanh nghiệp về việc thực hiện công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đơn vị tổ chức sự kiện, các doanh nghiệp trên địa bàn, UBMTTQVN thành phố (thư mời riêng), Phòng Kinh tế, Phòng GDĐT, Phòng Lao động TB-XH, Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 13 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Sở TN-MT về việc thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Tân Uyên (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Phòng họp A – Sở TN-MT, Tầng 9, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

THỨ BẢY: 11/11/2023

Sáng:

08 giờ 00:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại Văn phòng khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh.

Địa điểm: Văn phòng khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh.

 

                  Thông báo này thay thư mời họp.