Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 37 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023

2023-09-10 14:59:30

THỨ HAI: 11/9/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 20:Chào cờ.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp hội ý Thường trực Thành ủy.

Địa điểm: Hội trường C– Thành ủy.

3/ 09 giờ 00:Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thành phố lấy phiếu tín nhiệm đối với đ/c Huỳnh Văn Lợi – Phó Chủ tịch UBND thành phố theo Kế hoạch số 3907/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng 12 cơ quan trực thuộc UBND thành phố và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm GDNN-GDTX, Trạm Thủy nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm VHTT&TT, Nhà thiếu nhi, Xí nghiệp CTCC, Ban QLDA ĐTXDKV, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 10 giờ 30:Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thành phố thông qua phương án đề xuất sắp xếp giảm ít nhất 02 đầu mối trường học trong năm 2023 theo Công văn số 1556/SNV-TCBC ngày 15/8/2023 của Sở Nội vụ tỉnh (Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng GDĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng Y tế; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

5/ 07 giờ 00:Hiến máu tình nguyện đợt III/2023.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Phòng GDĐT báo cáo công tác tổ chức bán trú và dạy học 02 buổi/ngày theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố (Phòng GDĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Sở GDĐT tỉnh, Ban giám hiệu các trường Tiểu học Thái Hòa A, Tiểu học Uyên Hưng, Tiểu học Thạnh Phước THCS Vĩnh Tân, THCS Phú Chánh (Thư mời riêng); Ban Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDĐT; đại diện Lãnh đạo: Ban KTXH HĐND thành phố, Phòng TCKH, UBND các phường: Uyên Hưng, Thạnh Phước, Tân Phước Khánh, Vĩnh Tân, Thái Hòa, Phú Chánh; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng các dự án(Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ thành phố,  C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm PTQĐ thành phố.

3/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh nghe đơn vị tư vấn và các Sở, ngành báo cáo quy hoạch chuyên ngành tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

THỨ BA: 12/9/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố. 

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Trưởng Ban KTXH HĐND Ngô Văn Thảo họp Hội đồng thẩm định dự toán mua sắm, vật tư, trang thiết bị y tế trên địa bàn Thành phố Tân Uyên (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND thành phố; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND thành phố (Thủ trưởng các cơ quan:Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế), Ban KTXH HĐND, Phòng GDĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; Chủ tịch UBND các phường: Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Vĩnh Tân, Tân Hiệp; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN-MT tham dự buổi kiểm tra hiện trạng cơ sở hạ tầng dự án Khu nhà ở Tân Hiệp do Công ty TNHH Hoàng Hùng làm chủ đầu tư theo Giấy mời số 65/GM-CCQLĐĐ ngày 07/9/2023.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT, UBND phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Khu nhà ở Tân Hiệp, phường Tân Hiệp

5/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố tham dự buổi giải quyết tồn tại về mặt bằng dự án Xây dựng bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến Thị ủy Tân Uyên – Giai đoạn 2 theo Giấy mời số 102/GM-SNN ngày 08/9/2023 của Sở NN&PTNT.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, UBND phường Uyên Hưng.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thông qua phương án giá dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai (Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Chủ đầu tư các dự án Dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai; Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất thành phố và Tổ giúp việc theo Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thành phố, Quyết định số 1728/QĐ-HĐTĐGĐ ngày 30/6/2023 của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố; Chủ tịch UBND các phường: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Hiệp, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh; Chánh văn phòng, C/v Thành, Đức; đơn vị tư vấn (do Trung tâm PTQĐ thành phố mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Thành đoàn báo cáo công tác triển khai xây dựng ứng dụng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị từ người dân trên địa bàn thành phố Tân Uyên (Thành đoàn chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thành đoàn, Công an thành phố, Phòng Văn hoá Thông tin, Phòng Quản lý đô thị, Phòng TCKH, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Hùng Anh; Đơn vị tư vấn (do Thành đoàn mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra vị trí đề nghị cấp phép xây dựng nhà kho, nhà xưởng trên địa bàn phường Vĩnh Tân, Tân Hiệp.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

 

THỨ TƯ: 13/9/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự Diễn tập thử các cuộc họp trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023 (Có chương trình riêng, các đ/c trong các khung tập mặc trang phục diễn tập theo quy định của Ban Tổ chức diễn tập) – Cả ngày.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

2/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TNMT dự họp UBND tỉnh phiên họp lần thứ 43.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng TCKH.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

THỨ NĂM: 14/9/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Chung tay phòng, chống ma túy” trên địa bàn thành phố năm 2023 và Hội thi “Hòa giải viên giỏi” thành phố Tân Uyên năm 2023 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban tổ chức và Tổ giúp việc theo Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 19/6/2023, Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND thành phố, Quyết định số 1349/QĐ-BTC ngày 26/6/2023, Quyết định số 2212/QĐ-BTC ngày 06/7/2023; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Hội trường A- UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00: Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thành phố, ủy quyền Trưởng Phòng GDĐT tham dự cùng Đoàn công tác của Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch  HĐND thành phố với nhân dân trên địa bàn phường Thái Hòa năm 2023.

Mời dự: Thành viênĐoàn công tác theo Quyết định số 30/QĐ-HĐND ngày 12/6/2023 của HĐND thành phố; Chánh Văn phòng, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi cơ sở.

Chiều: 

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C– Thành ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp nghe dự thảo Báo cáo tiếp và làm việc với Đoàn giám sát theo Quyết định số 993-QĐ/TU, ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố (Phòng TN-MT, Phòng QLĐT chuẩn bị các nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Thanh tra; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thành, Đức, Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

 

THỨ SÁU: 15/9/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự, chỉ đạo kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý thành phố (Vòng 2 – Trình bày Đề án).

Mời dự: Thành viên các Hội đồng thi tuyển theo Thông báo số 897/TB-HĐTT ngày 30/8/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thành phố; thành viên Ban Giám sát, Tổ thư ký; Chánh Văn phòng, C/v Thành, Bình.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND thành phố họp Thường trực HĐND Thành phố tháng 9/2023.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố dự Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Quân giới Việt Nam do Ban Liên lạc Truyền thống Quân giới Nam bộ B2 tổ chức.

Địa điểm: Nhà bảo tàng Miền Đông Nam bộ (số 247 đường Hoàng Văn Thụ, phường 1, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với các Sở, ngành về vị trí đấu nối hệ thống giao thông giữa Thành phố Tân Uyên với Huyện Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo Thông báo số 183/TB-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Bình Dương (Phòng QLĐT, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai; Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng TC- KH; Chủ tịch UBND các xã – phường: Thạnh Hội, Thái Hòa; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp thông qua phương án bồi thường Công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã ba Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND thành phố; C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

3/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung) thực hiện công trình Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2) - Dự án 1 và Dự án 2 (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 03/02/2021, Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thành phố; C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.