Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 21 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023

2023-05-21 10:40:58

THỨ HAI: 22/5/2023 

Sáng:

08giờ 00:Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo Văn phòng hội ý.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp xem xét các trường hợp đề nghị thu hồi đất manh mún, nhỏ lẻ trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố (Thư mời riêng), Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng LĐTB-XH, Trung Tâm PTQĐ thành phố, Chi cục Thuế khu vực; Chủ đầu tư các công trình Dự án (do Trung Tâm PTQĐ thành phố mời). Đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Uyên Hưng, Thạnh phước, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Phước Khánh; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em thành phố Tân Uyên năm 2023; tổ chức các hoạt động hè, ngày quốc tế Thiếu nhi và ngày Gia đình Việt Nam (Phòng Lao động TB-XH, Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Thành đoàn Tân Uyên chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thành đoàn Tân Uyên (Thư mời riêng); Phòng Lao động TB-XH, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Trung tâm VH-TT&TT; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

4/ 14 giờ 00:Ủy quyền Trưởng Phòng GDĐT dự họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

THỨ BA: 23/5/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe báo cáo tình hình hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Thành đoàn Tân Uyên, Công an thành phố, Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Trung tâm VHTT&TT; Chủ tịch UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Hùng Anh, Hồng Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với các cơ quan về việc mời gọi xã hội hóa trong lĩnh vực Văn hóa - Thể dục Thể thao (Phòng VHTT, Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Liên đoàn lao động (thư mời riêng), Phòng VH-TT, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Lao động TBXH, Trung tâm VHTT&TT; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

5/ 08 giờ 30: Ủy quyền Phòng TN-MT và Phòng QLĐT tiếp và làm việc với Trung tâm PTQĐ tỉnh về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 99/TB-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh (Theo Văn bản số 518/TTPTQĐ-QLPTQĐ ngày 16/5/2023 của Trung tâm PTQĐ tỉnh).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND phường Khánh Bình.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

Chiều:

14 giờ 00:Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1801-QĐ/TU, ngày 31/3/2023 của Ban  Thường vụ Thành ủy (do Đ/c Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn) kiểm tra việc tổ chức Chương trình số 02-CTr/TU, ngày 22/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển của Thị xã (nay là Thành phố) trong tình hình mới đối với Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND (Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

 

THỨ TƯ: 24/5/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025 do UBND tỉnh tổ chức (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Chương trình “Chợ 0 đồng” do Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức

Địa điểm: Hội trường Khối Đoàn thể Thành phố.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra hiện trạng vị trí các khu đất đề nghị cấp phép xây dựng.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự họp UBND tỉnh nghe Tổng Công ty Becamex IDC báo cáo việc điều chỉnh vị trí Phòng khám Khu công nghiệp VSIP 2 sang Khu tái định cu Hòa Lợi.

Địa điểm: Phòng họp Thường trực UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh về việc giải quyết một số khó khăn, đề xuất của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

2/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thành phố (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND thị xã (nay là thành phố); Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình; C/v Trường.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

3/ 14 giờ 00:Ủy quyền Lãnh đạo Công an thành phố dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm – tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc tỉnh về việc hội ý xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6” năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Cảnh sát (tầng 3, khu C) – Công an tỉnh.

 

THỨ NĂM: 25/5/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp Ban Thường vụ Thành ủy thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Các báo cáo chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Tổng Công ty Becamex IDC về việc bàn giao hệ thống chiếu sáng, cây xanh dải phân cách đường ĐT 746 và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông đường ĐT 746 đoạn qua địa bàn phường Tân Hiệp  (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở GTVT, Tổng Công ty Becamex IDC (Thư mời riêng); Phòng QLĐT, Công an thành phố; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30:Ủy quyền Trưởng Phòng GD-ĐT dự Lễ Tổng kết năm học 2022-2023 tại Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

Địa điểm: Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C– Thành ủy.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thành ủy làm việc với Tổ công tác của Hội luật gia tỉnh Bình Dương về kế hoạch thành lập Hội luật gia cấp huyện; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C– Thành ủy.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa các trường hợp cá biệt trên địa bàn thành phố (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa thành phố theo Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các xã - phường: Bạch Đằng, Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Phú Chánh; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6” năm 2023; góp ý quy chế điều chỉnh, phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách của thành viên Ban chỉ đạo 138 thành phố (Công an thành phố chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo 138 thành phố theo Quyết định số 398/Qđ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố. Đại diện Lãnh đạo phường Uyên Hưng; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

 

THỨ SÁU: 26/5/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp Ban Thường vụ Thành ủy.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Lễ khai mạc Hội thao Quân sự - Quốc phòng lực lượng vũ trang thành phố Tân Uyên năm 2023.

Địa điểm: Ban Chỉ huy quân sự thành phố.

3/ 07 giờ 00:Ủy quyền Trưởng Phòng GDĐT dự Lễ Tổng kết năm học 2022-2023 tại Trường THPT Thái Hòa.

Địa điểm: Trường THPT Thái Hòa.

4/ 07 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng GDĐT dự Lễ Tổng kết năm học, Lễ tri ân – Trưởng thành học sinh lớp 12 năm học 2022-2023 tại Trung GDNN-GDTX thành phố.

Địa điểm: Trung GDNN-GDTX thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân có liên quan đến Kết luận Thanh tra số 466/KL-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố; Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; các cá nhân nguyên là Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế kỹ thuật, Phòng TN-MT, Văn phòng ĐKQSDĐ, Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND thị trấn Uyên Hưng (Phòng Nội vụ phối với các cơ quan có liên quan mời); Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Công thương về việc phối hợp giải quyết một số tồn tại của các công trình điện trên địa bàn thành phố theo nội dung Văn bản số (Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia, Ban QLDA các công trình điện Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bình Dương; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Điện lực Tân Uyên; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

3/ 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên cùng với Đoàn công tác của Sở Công thương, Ban QLDA các công trình Điện Miền Nam gặp gỡ, đối thoại với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh về việc kiến nghị bồi thường đất xen kẹp đường dây 500 kV Sông Mây – Tân Định (Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia, Ban QLDA các công trình điện Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bình Dương; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Điện lực Tân Uyên, Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thành; bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (do UBND phường Uyên Hưng mời).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

 

THỨ BẢY: 27/5/2023

Sáng:

08 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tham dự Chương trình “Đối thoại với cử tri” do HĐND tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Đài phát Thanh và Truyền hình Bình Dương.

 

CHỦ NHẬT: 28/5/2023

Sáng:

07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự đại Lễ Phật Đản lần thứ 2567 do Giáo hội Phật giáo thành phố Tân Uyên tổ chức.

Địa điểm: Chùa Long Thắng, ấp Tân Hội, xã Thạnh Hội.

                       Thông báo này thay thư mời họp.