Giới thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN

Địa chỉ: Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3656241

Fax: 0274.3656241

Email: vpubtanuyen@binhduong.gov.vn


              THÔNG TIN LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ

- Chủ tịch UBND thị xã: Ông Đoàn Hồng Tươi

Điện thoại: 0274.3.656236

Email: tuoidh.tu@binhduong.gov.vn

- Phó chủ tịch UBND thị xã: Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên

Điện thoại: 0274.3.656231

Email: nguyenntk.tu@binhduong.gov.vn

- Phó chủ tịch UBND thị xã: Ông Nguyễn Hồng Nguyên

Email: nguyennh@binhduong.gov.vn

- Phó chủ tịch UBND thị xã: Ông Huỳnh Văn Lợi

Email: loihv@binhduong.gov.vn