Giới thiệu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

           Địa chỉ: Phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

           Điện thoại: 0274.3656241

           Fax: 0274.3656241

               THÔNG TIN LÃNH ĐẠO HĐND THÀNH PHỐ

          -   Chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Trí

          -  Phó chủ tịch: Ông Lý Ngọc Phong