ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
UBND các xã, phường

THÔNG TIN UBND XÃ - PHƯỜNG

- Phường Uyên Hưng

Điện thoại: 0274.3656221

Email: uyenhung@binhduong.gov.vn

Bí thư: Bà Trần Thị Cẩm Tú

Chủ tịch: Ông Nguyễn Thanh Lâm

- Phường Khánh Bình

Điện thoại: 0274.3652229

Email: khanhbinh@binhduong.gov.vn

Bí thư: Ông Nguyễn Văn Thương

Chủ tịch: Ông Huỳnh Hữu Phúc

- Phường Tân Hiệp

Điện thoại: 0274.3652301

Email: tanhiep@binhduong.gov.vn

Bí thư: Ông Nguyễn Văn Tum

Chủ tịch: Ông Lê Văn Nhi Đồng

- Phường Thái Hòa

Điện thoại: 0274.3658728

Email: thaihoa@binhduong.gov.vn

Bí thư: Ông Trần Lê Quan

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Long

- Phường Thạnh Phước

Điện thoại: 0274.3658717

Email: thanhphuoc@binhduong.gov.vn

Bí thư, Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Bình

- Phường Tân Phước  Khánh

Điện thoại: 0274.3659663

Email: tanphuockhanh@binhduong.gov.vn

Bí thư: Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Chủ tịch: Ông Phạm Tuấn Khanh

- Xã Tân Vĩnh Hiệp

Điện thoại: 0274.3659622

Email: tanvinhhiep@binhduong.gov.vn

Bí thư: Ông Đỗ Thành Phước

Chủ tịch: Ông Nguyễn Thái Bình

- Xã Vĩnh Tân

Điện thoại: 0274.3839000

Email: vinhtan@binhduong.gov.vn

Bí thư: Ông Thượng Công Điền

Chủ tịch: Ông Đoàn Minh Tuấn

- Xã Bạch Đằng

Điện thoại: 0274.3656246

Email: bachdang@binhduong.gov.vn

Bí thư: Ông Đỗ Hữu Trí

Chủ tịch: Bà Võ Thị Bảo Xuyên

- Xã Hội Nghĩa

Điện thoại: 0274.3648464

Email: hoinghia@binhduong.gov.vn

Bí thư: Ông Nguyễn Văn Tiến

Chủ tịch: Bà Phạm Thị Thúy Hồng

- Xã Phú Chánh

Điện thoại: 0274.3839005

Email: phuchanh@binhduong.gov.vn

Bí thư, Chủ tịch: Ông Nguyễn Tấn Thy

- Xã Thạnh Hội

Điện thoại: 0274.3629209

Email: thanhhoi@binhduong.gov.vn

Bí thư, Chủ tịch: Ông Phan Chí Nhân