ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
Phòng, ban, đơn vị trực thuộc

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ

KHỐI CƠ QUAN TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ

1. Văn phòng HĐND - UBND

2. Phòng Nội vụ

Số điện thoại: 0274.3656241

Số điện thoại: 0274.3656396

Email: vpubtanuyen@binhduong.gov.vn

Email: noivu.tu@binhduong.gov.vn

Chánh Văn phòng: Bà Mai Linh Thảo

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Phó Chánh Văn phòng: Ông Trần Văn Bình
Phó Trưởng Phòng: Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Phó Chánh Văn phòng: Bà Võ Yến Nhi


 

 

 

3. Phòng VH&TT

4. Phòng Quản lý đô thị

Số điện thoại: 0274.3656350

Số điện thoại: 0274.3656208

Email: vhtttanuyen@binhduong.gov.vn

Email: qldt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Ông Đinh Quốc Phú

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Văn Lợi

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Duy Hậu

  Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Đỗ Huệ Tâm

 

 

5. Phòng LĐTB & XH

6. Phòng Tư pháp

Số điện thoại: 0274.3656339

Số điện thoại: 0274.3656598

Email: ldtbxh.tu@binhduong.gov.vn

Email: tuphap.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Bà Phan Thị Ngọc Hòa

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nguyên

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Ngọc Anh Thy

Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Hiệp Hùng 

 

7. Thanh tra thị xã

8. Phòng Y tế

Số điện thoại: 0274.3656395

Số điện thoại: 0274.3641721

Email: thanhtra.tu@binhduong.gov.vn

Email: yte.tu@binhduong.gov.vn

Chánh thanh tra: Ông Đoàn Văn Mua

Trưởng phòng: Ông Bùi Văn Tiên

Phó Chánh thanh tra: Bà Bùi Thị Hồng

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Tùng

Phó Chánh thanh tra: Bà Lê Thị Mộng Tuyền

 

   

9. Phòng Kinh tế

10. Phòng Tài nguyên – Môi trường

Số điện thoại: 0274.3930390

Số điện thoại: 0274.3642690

Email: kinhte.tu@binhduong.gov.vn

Email: tnmt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tấn Lập

Phó Trưởng phòng: Bà Lê Minh Phương

Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Hồng Gấm


Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

 

 

11. Phòng Tài chính – Kế hoạch

12. Phòng Giáo dục & Đào tạo

Số điện thoại: 0274.3642184

Số điện thoại: 0274.3656220

Email: tckh.tu@binhduong.gov.vn

Email: gddt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Bà Trần Thị Chung

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Đông

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Phương

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Kim Duyên

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Duy Phương Phó Trưởng phòng: Ông Trần Anh Dũng