Phòng, ban, đơn vị trực thuộc

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ

KHỐI CƠ QUAN TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ

1. Văn phòng HĐND - UBND

2. Phòng Nội vụ

Số điện thoại: 0274.3656241

Số điện thoại: 0274.3656396

Email: vpubtanuyen@binhduong.gov.vn

Email: noivu.tu@binhduong.gov.vn

Chánh Văn phòng: Bà Mai Linh Thảo

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Phó Chánh Văn phòng: Ông Trần Văn Bình
Phó Trưởng Phòng: Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Phó Chánh Văn phòng: Bà Võ Yến Nhi


 

 

 

3. Phòng VH&TT

4. Phòng Quản lý đô thị

Số điện thoại: 0274.3656350

Số điện thoại: 0274.3656208

Email: vhtttanuyen@binhduong.gov.vn

Email: qldt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Ông Đinh Quốc Phú

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Văn Lợi

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Duy Hậu

  Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Đỗ Huệ Tâm

 

 

5. Phòng LĐTB & XH

6. Phòng Tư pháp

Số điện thoại: 0274.3656339

Số điện thoại: 0274.3656598

Email: ldtbxh.tu@binhduong.gov.vn

Email: tuphap.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Bà Phan Thị Ngọc Hòa

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nguyên

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Ngọc Anh Thy

Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Hiệp Hùng 

 

7. Thanh tra thị xã

8. Phòng Y tế

Số điện thoại: 0274.3656395

Số điện thoại: 0274.3641721

Email: thanhtra.tu@binhduong.gov.vn

Email: yte.tu@binhduong.gov.vn

Chánh thanh tra: Ông Đoàn Văn Mua

Trưởng phòng: Ông Bùi Văn Tiên

Phó Chánh thanh tra: Bà Bùi Thị Hồng

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Tùng

Phó Chánh thanh tra: Bà Lê Thị Mộng Tuyền

 

   

9. Phòng Kinh tế

10. Phòng Tài nguyên – Môi trường

Số điện thoại: 0274.3930390

Số điện thoại: 0274.3642690

Email: kinhte.tu@binhduong.gov.vn

Email: tnmt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tấn Lập

Phó Trưởng phòng: Bà Lê Minh Phương

Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Hồng Gấm


Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

 

 

11. Phòng Tài chính – Kế hoạch

12. Phòng Giáo dục & Đào tạo

Số điện thoại: 0274.3642184

Số điện thoại: 0274.3656220

Email: tckh.tu@binhduong.gov.vn

Email: gddt.tu@binhduong.gov.vn

Trưởng phòng: Bà Trần Thị Chung

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Đông

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Phương

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Kim Duyên

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Duy Phương Phó Trưởng phòng: Ông Trần Anh Dũng