ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG
Thứ tư, 01/01/2020 | 08:11:23 GMT+7
Thị xã Tân Uyên: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Lượt xem: 182
Tập tin đính kèm:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 90 mùa xuân đã qua là 90 bước đi đúng đắn, đầy vẻ vang và tự hào của đất nước. Năm 2019 vừa khép lại, tiếp tục đánh dấu những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của thị xã Tân Uyên, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, ý Đảng - lòng dân ngày càng gắn bó. Trong năm qua, Thị uỷ Tân Uyên không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Trong năm 2019, Thị uỷ Tân Uyên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; kịp thời triển khai, quán triệt, học tập các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, tăng cường đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Định kỳ, Thị uỷ tổ chức thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế để kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên nhằm định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Trong tình hình mới, Thị uỷ Tân Uyên tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển thị xã Tân Uyên, ý nghĩa các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị năm 2019 được triển khai sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào trong nhân dân.

Cùng với đó, Thị uỷ Tân Uyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt, triển khai, học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện các cam kết, kế hoạch cá nhân của từng cán bộ, công chức, đảng viên. Trên cơ sở định hướng từ mô hình chủ đạo của Tỉnh ủy và các mô hình làm theo Bác trước đây trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mô hình “gần dân”, “sát việc”, “làm việc khoa học, tận tụy, công tâm” trong toàn Đảng bộ Thị xã, chọn Đảng ủy phường Thạnh Phước, Đảng ủy Công an, Y tế, Thị đoàn làm thí điểm.

Đảng bộ thị xã Tân Uyên hiện có 47 tổ chức cơ sở Đảng, 180 chi bộ trực thuộc, 3.670 đảng viên. Công tác rà soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ  đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Năm 2019, phát triển được 133 đảng viên mới, đạt 110,83% chỉ tiêu Nghị quyết năm. Tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt và vượt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng và có hiệu quả các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện. Toàn thị xã có 116 cán bộ, đảng viên được cử tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng, 11 cán bộ, đảng viên được cử tham gia lớp đào tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị, thị xã đã tinh giản được 72/190 cán bộ, công chức từ thị xã đến xã phường phải tinh giản đến năm 2021. Thị xã cũng chuyển đổi mô hình hoạt động của Xí nghiệp công trình công cộng theo hướng tự chủ một phần sang tự chủ toàn phần; xây dựng Đề án sáp nhập Đài truyền thanh thị xã vào Trung tâm Văn hoá - Thể thao thị xã; thực hiện kiêm nhiệm các chức danh Trưởng Ban dân vận Thị ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy kiêm Chánh thanh tra; thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo hướng kiêm nhiệm giảm còn 28 chức danh theo Đề án được duyệt tại xã Phú Chánh; thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 3 đơn vị, thực hiện chủ trương Bí thư, Chủ tịch UBND xã, phường không phải là người địa phương ở 5 xã, phường.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình. Thị uỷ đã tổ chức tập huấn, truyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cấp ủy, UBKT cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.  Ban Thường vụ Thị ủy, đã thành lập 9 Đoàn kiểm tra, giám sát đối với 21 tổ chức đảng và 18 cá nhân. Nội dung kiểm tra, giám sát được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bộ máy quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được củng cố và nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động. Năm 2019, thị xã Tân Uyên tập trung đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng theo chuẩn đô thị loại III, đồng thời duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng bình quân của các ngành ước đạt 14,2% so với năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 24.450 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ ước đạt 10.600 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người theo GRDP ước đạt 132 triệu đồng/năm. Đề án thành lập 4 phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, Hội Nghĩa, Tân Vĩnh Hiệp đã được Bộ Nội vụ thông qua. Y tế, giáo dục ngày càng nâng cao chất lượng, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thị xã đã phối hợp tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh năm 2019 theo đúng ý định. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, mang đến sự hài lòng cho người dân.

Cũng trong năm, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và Thị ủy về công tác dân vận; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện hiệu quả “Năm Dân vận chính quyền” 2019. Thị xã đã tổ chức tập huấn kỹ năng vận động quần chúng trong công tác giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự cho 1.785 người là lực lượng nòng cốt ở cơ sở; tiếp xúc, vận động, triển khai thành lập được 52 Đội Công nhân xung kích và 12 Tiểu đội tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mặt trận và các đoàn thể phối hợp với các ngành chức năng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; vận động, tập hợp phát triển đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện.  Các diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân được chú trọng, qua đó đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được đổi mới, hướng các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước về cơ sở, khu dân cư.

Năm 2020 là năm có nhiệm vụ hết sức quan trọng khi thị xã Tân Uyên vừa tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XI đã đề ra; vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ XII, trong đó Đảng bộ Thị xã Tân Uyên được Tỉnh ủy chọn làm điểm để tổ chức Đại hội của cấp huyện trong địa bàn Tỉnh.

Những thành quả mà Đảng bộ thị xã Tân Uyên đã đạt được trong thời gian qua đã khẳng định sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sức mạnh đó càng được tăng khi có sự đồng thuận của nhân dân, tất cả đã đưa thị xã Tân Uyên vượt mọi khó khăn, thách thức để gặt hái được những thành tựu đáng ghi nhận, xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch, vững mạnh, đưa thị xã Tân Uyên phát triển văn minh, đồng bộ, bền vững. Chào mừng năm mới 2020 với khí thế sôi nổi, càng rộn ràng hơn khi thị xã đang cùng cả nước tưng bừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thị xã Tân Uyên có thêm động lực để đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, đưa Tân Uyên tiến nhanh trên đường phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm mới.

Hồng Nhung


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 1789445