Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ bảy, 13/04/2019 | 09:28:57 GMT+7
Lịch làm việc tuần 16 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019
Lượt xem: 865
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 15/4/2019

Cán bộ, công chức, người lao động nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) theo Thông báo số 156/TB-UBND ngày 09/4/2019 của UBND thị xã.

THỨ BA: 16/4/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua kế hoạch áp dụng biện pháp hành chính thi hành án dân sự tại phường Uyên Hưng (Chi cục thi hành án dân sự chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án dân sự thị xã, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Xí nghiệp CTCC, Công an thị xã, Trung tâm Y tế, Điện lực Tân Uyên, Đài truyền thanh; Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp nghe Phòng TN-MT thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường năm 2019 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh, Xí nghiệp Công trình công cộng; UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Đức.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) tại xã Thạnh Hội.

Địa điểm: Hội trường A– UBND xã Thạnh Hội.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị (có Chương trình riêng).

Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp UBND tỉnh về việc tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng GDĐT.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TNMT dự họp Sở TN-MT về việc góp ý dự thảo “Chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Địa điểm: Hội trường A – Sở TN-MT, tầng 9, tháo A, Trung tâm hành chính tỉnh.

THỨ TƯ: 17/4/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong khảo sát thực tế về công tác quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn phường Thạnh Phước.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND thị xã (Nhóm 1); đại diện các cơ quan: UBMTTQVN, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; cấp xã: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Thạnh Phước; C/v Oanh; PV.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Thạnh Phước.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã về tình hình hoạt động của đơn vị (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Phòng TN-MT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Zika và tay chân miệng năm 2019 (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Minh Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú khảo sát thực tế về công tác quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn phường Khánh Bình.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND thị xã (Nhóm 2); đại diện các cơ quan: UBMTTQVN, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; cấp xã: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Khánh Bình; PV.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Khánh Bình.

6/ 08 giờ 00: Trưởng và Phó Trưởng Ban KTXH HĐND thị xã khảo sát thực tế về công tác quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn phường Uyên Hưng.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND thị xã (Nhóm 3); đại diện các cơ quan: UBMTTQVN, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; cấp xã: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Uyên Hưng; PV.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Uyên Hưng.

7/ 07 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra thị xã dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mời dự: Ban Lãnh đạo Thanh tra thị xã và Thanh tra viên; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Hội trường 1 – Trường Chính trị tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp thông qua phương án thiết kế Công viên – Quãng trường thị xã (Ban QLDA ĐTXDKV thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực HĐND, Ban KTXH-HĐND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Trung tâm VH-TT, Điện lực Tân Uyên, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; đơn vị tư vấn (do Ban QLDA ĐTXDKV thị xã mời); PV.

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong khảo sát thực tế về công tác quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn phường Thái Hòa.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND thị xã (Nhóm 1); đại diện các cơ quan: UBMTTQVN, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; cấp xã: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Thái Hòa; C/v Oanh; PV.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Thái Hòa.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú khảo sát thực tế về công tác quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn phường Tân Phước Khánh.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND thị xã (Nhóm 2); đại diện các cơ quan: UBMTTQVN, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; cấp xã: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân Phước Khánh; PV.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Tân Phước Khánh.

4/ 13 giờ 30: Trưởng và Phó Trưởng Ban KTXH HĐND thị xã khảo sát thực tế về công tác quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn xã Hội Nghĩa.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND thị xã (Nhóm 3); đại diện các cơ quan: UBMTTQVN, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; cấp xã: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Hội Nghĩa; PV.

Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Hội Nghĩa.

THỨ NĂM: 18/4/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Lễ phát động Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Zika và tay chân miệng năm 2019 (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thư mời riêng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 50% cán bộ, công chức khối cơ quan thị xã; Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người thị xã; Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Minh Phương; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Sở TN-MT, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh về các khó khăn trong lĩnh vực quản lý đất đai (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở TN-MT, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; Chủ tịch UBND các xã - phường; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2- UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự tham dự cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (có Chương trình riêng).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Công an thị xã, Phòng TN-MT; UBND các xã - phường: Thái Hòa, Thạnh Phước, Khánh Bình, Uyên Hưng, Thạnh Hội, Bạch Đằng.

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo Văn phòng hội ý.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ SÁU: 19/4/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên và những kiến nghị cần giải quyết (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, hai Ban HĐND dự giám sát về công tác quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn thị xã theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND thị xã (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND thị xã; đại diện các cơ quan: UBMTTQVN, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi; C/v Oanh, Dũng; PV.

Địa điểm: Hội trường C- UBND thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng truy cập 1393941