Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
2 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
3 22/2022/QĐ-UBND 29/07/2022 Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
4 08/2022/QĐ-TTg 28/03/2022 Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
5 124/2021/TT-BCA 28/11/2021 Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"
6 643/QĐ-UBND 18/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành đã hết hiệu lực, tính đến 31/12/2021
7 120/2021/NĐ-CP 24/12/2021 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
8 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
9 123/QĐ-1997 04/12/2021 123/QĐ-1997
10 04/2021/TT-BTP 21/06/2021 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2021/NĐ-CP