Tin tức

Thị xã Tân Uyên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là người có uy tín trong tổ, ấp, khu phố trên địa bàn

2022-10-20 00:00:00
Sáng ngày 18/10, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã Tân Uyên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2022 cho đối tượng là người có uy tín trong tổ, ấp, khu phố trên địa bàn thị xã .

312182842_207939761595604_3961085069443708829_n.jpg 1.33 MB

Trong 04 ngày, các học viên sẽ được bồi dưỡng 09 chuyên đề về Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP&AN, Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bị động viên. Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. 

312312471_207939784928935_3356903870034655623_n.jpg 1.46 MB
Kết thúc các chuyên đề trên, các học viên sẽ viết bài thu hoạch. Qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp học viên nắm được những quan điểm, chủ trương, đường lối về quốc phòng và an ninh, kinh tế, đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đôi mới, thực hiện Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, điều hành về công tác quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Minh Sang