Tin tức

Thị uỷ Tân Uyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

2022-08-30 12:30:27

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó Trưởng Khoa xây dựng Đảng, Học viện chính trị khu vực II quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;  Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong thị xã nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

Hồng Nhung - Châu Kha

CÙNG CHUYÊN MỤC