Ngày 1 tháng 12 năm 2015 ( 10 : 49 )
 Thông tin phòng chống tham nhũng  
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011, phương hướng năm 2012

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011.

____________________

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011; Phương hướng nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011 của UBND huyện, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

1.1 Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Phối hợp VP BCĐ về PCTN tỉnh Bình Dương, UBND huyện triển khai Quyết định 31/2011/QĐ-TTg ngày 02/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội và Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, có 225 đ/c cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan ban ngành huyện, xã và cán bộ kiêm nhiệm làm công tác phòng, chống tham nhũng tham dự.

- UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2011, chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền các văn bản thực hiện phòng, chống tham nhũng. Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh huyện, Phòng VH&TT, Công an huyện, BCH QS huyện triển khai các nội dung phòng, chống tham nhũng đến các tổ chức trực thuộc; Các cơ quan, UBND các xã-thị trấn tuyên truyền trực tiếp, triển khai các văn bản của UBND huyện ban hành về Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về PCTN, Quy chế văn hóa công sở, Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quy chế nhận và nộp quà tặng; Chương trình hành động của ngành về PCTN … được 372 cuộc, có 17.663 lượt cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham dự.

Đài truyền thanh huyện, xã-thị trấn mở chuyên mục truyên truyền rộng rãi đến nhân dân thông qua hệ thống phương tiện thông tin của Đài. Trung tâm VH-TT huyện bố trí panô, banron tại các trung tâm thị trấn, tuyên truyền nội dung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hội Nông dân tổ chức Hội thi Hội nông dân tìm hiểu pháp luật, có nội dung về phòng, chống tham nhũng. VP HĐND-UBND huyện phối hợp Thanh tra huyện mở chuyên trang phòng, chống tham nhũng công khai các Báo cáo, Kế hoạch, Thành lập Ban chỉ đạo, Quy chế làm việc Ban chỉ đạo PCTN trên Website của UBND huyện …

- Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan thực hiện nề nếp việc Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó thường xuyên nhắc nhở CBCC, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với nhiệm vụ thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

1.2 Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện quy định Luật phòng, chống tham nhũng, tại kỳ họp HĐND huyện, xã-thị trấn cuối năm 2010, UBND huyện, 22/22 UBND xã-thị trấn đã báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010, xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2011, được sự đồng tình thống nhất cao của đại biểu HĐND huyện, xã-thị trấn. Một số cơ quan, đơn vị, xã-thị trấn xây dựng Kế hoạch, Nghị quyết chuyên đề thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2011.

- Huyện ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TW Đảng (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

- UBND huyện ban hành quyết định 2671/QĐ-UBND ngày 31/5/2011, ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện. Triển khai đến các cơ quan, ban ngành đoàn thể, UBND các xã-thị trấn.

- Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2011, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, các xã-thị trấn thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập trung các lĩnh vực: Quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai các dự án; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách; Công khai các loại quỹ công chuyên dùng của xã-thị trấn tại kỳ họp HĐND xã-thị trấn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện.

- UBND huyện, UBND xã Bạch Đằng ban hành Quy chế phối hợp UB MTTQ cùng cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng.

1.3 Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện chỉ đạo của BCĐ về phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình Dương, được sự chấp thuận của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng huyện, Chủ tịch UBND huyện là Trưởng ban, cơ cấu Thủ trưởng các cơ quan: Ủy ban kiểm tra huyện ủy; Tòa án nhân dân huyện; Viện kiểm sát; Công an huyện; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; UB MTTQ huyện và Thanh tra huyện là cơ quan thường trực BCĐ. UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Quy chế được triển khai đến các cơ quan, ban ngành đoàn thể, UBND các xã-thị trấn.

- Các cơ quan, các xã-thị trấn bố trí cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng. Bưu điện huyện, Phòng Y tế thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng , thực hành tiết kiệm chống lãng phí của các cơ quan

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

2.1 Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với công tác cải cách hành chính.

- UBND huyện triển khai, chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã-thị trấn. Đến nay, 22/22 xã-thị trấn đã xây dựng Đề án trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện. Hầu hết các xã – thị trấn thực hiện trên 04 lĩnh vực: Đất đai; môi trường; xây dựng, nhà ở; hộ tịch, chứng thực và các lĩnh vực khác (gồm 96 thủ tục). Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch về đất đai, UBND huyện giao VP ĐKQSDĐ làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả về lĩnh vực đất đai. UBND huyện tổ chức Tổng kết thực hiện thí điểm nội dung đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội.

- Thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát, thống kê cập nhật bổ sung, sửa đổi bộ thủ tục hành chính cấp huyện. Tổng số thủ tục hành chính đã rà soát 244 thủ tục. Qua rà soát đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 115 thủ tục; ban hành 12 thủ tục hành chính mới và loại khỏi 8 thủ tục hành chính ra khỏi Bộ thủ tục hành chính cấp huyện theo thẩm quyền.

- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2011 và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện phân cấp quản lý tăng cường tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, UBND huyện ban hành Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản; Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 về việc ban hành trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận.

- Các cơ quan công khai niêm yết các thủ tục, hồ sơ, phí, lệ phí và quy trình thời gian giải quyết từng loại hồ sơ. Công khai phương án đền bù, giải tỏa khi thu hồi đất đến người dân bị ảnh hưởng của Dự án. .. UBND các xã-thị trấn thực hiện công khai quyết toán ngân sách. Công khai các Quỹ vận động đóng góp trong kỳ họp HĐND xã [1]

- Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức năm 2011, các cơ quan, các xã-thị trấn thực hiện công khai tài chính năm 2010, lấy ý kiến cán bộ, công chức phương án chi năm 2011, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2011. Công khai kế hoạch công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, nâng lương, … lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức. Một số cơ quan, xã-thị trấn chú trọng định kỳ hàng quý, 6 tháng thực hiện công khai quyết toán kinh phí trong nội bộ cơ quan, công khai mua sắm trang thiết bị ….

- Các Kết luận Thanh tra, quyết định giải quyết đơn thư, giải quyết khiếu nại của UBND huyện gởi đến các cơ quan, cá nhân có liên quan và niêm yết tại trụ sở UBND huyện, được các tổ chức, cá nhân chấp hành, thực hiện nghiêm túc.

2.2 Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Căn cứ quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn cấp trên ban hành, từng cơ quan, đơn vị rà soát, ban hành quy định công tác phí, sử dụng điện thoại, khoán văn phòng phẩm, xăng đi công tác …. thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

Thông qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan về kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được chú trọng hơn. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, điện thoại, tiếp khách …, các cơ quan và UBND các xã-thị trấn thực hiện được việc tăng thu nhập CBCC từ kinh phí tiết kiệm được.

2.3 Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, báo cáo về tình hình tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng trong dịp tết Nguyên đán. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg về quy chế tặng quà và Ban Thanh tra nhân dân cơ quan giám sát và báo cáo kết quả thực hiện. Qua giám sát có 18 ([2]) Ban Thanh tra nhân dân cơ quan, xã –thị trấn báo cáo không có vi phạm.

Thông qua đơn thư phản ảnh, đơn vị [3] tự kiểm tra đã kiểm điểm 3 cán bộ, qua kiểm điểm phê bình 2 cán bộ, xử lý kỷ luật khiển trách 1 cán bộ, nhận quà tặng không đúng quy định nhưng chậm báo cáo Thủ trưởng cơ quan so với thời gian quy định[4].

2.4 Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện,UBND các xã – thị trấn ban hành quy chế văn hóa công sở.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, xã- thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, giao tiếp nơi công sở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; Trung tâm Y tế huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy chế văn hóa công sở, 100% cán bộ viết bản đăng ký tham gia, thực hiện Quy chế. Phòng Y tế tăng cường tuyên truyền giáo dục Y đức, Dược đức trong đội ngũ cán bộ y tế. .. Qua đó, từng CBCC các cơ quan có chuyển biến tích cực, thể hiện qua cách ứng xử, thái độ tiếp dân, trang phục, đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ …

2.5 Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chi Cục thuế chuyển đổi vị trí công tác 6 cán bộ công chức giữa các Đội, gồm 2 Đội trưởng, 2 Đội phó và 2 cán bộ. Kho bạc sắp xếp luân phiên công việc ở Tổ Kế toán. Phòng LĐTB & XH chuyển đổi vị trí 1 Kế toán. VP ĐKQSĐ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chuyển đổi địa bàn công tác số viên chức làm nhiệm vụ đo đạc.

2.6 Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập.

- Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, cuối năm 2010 có 65/65 cơ quan, đơn vị có 502/502 người thuộc diện kê khai, đã nộp bản kê khai tài sản thu nhập về các cơ quan quản lý cán bộ, trong đó 148 người kê khai lần đầu, 354 người kê khai bổ sung.

Trong năm không có trường hợp phải thẩm tra xác minh việc kê khai tài sản. Năm 2011, các cơ quan, đơn vị, các xã-thị trấn đang triển khai thực hiện, sẽ báo cáo trong quý I/2012.

- Thực hiện Bầu cử ĐB HĐND huyện, xã-thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 có 68/68 Ứng cử viên ĐB HĐND huyện, 938/938 ứng cử viên ĐB HĐND cấp xã nộp hồ sơ ứng cử đều thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo quy định.

2.7 Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Không có

2.9 Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đã xây dựng Website của UBND huyện, thực hiện tra cứu thủ tục hành chính và theo dõi giải quyết hồ sơ hành chính giao dịch tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên Website của UBND huyện. Đến nay tất cả các cơ quan, xã-thị trấn được đầu tư trang thiết bị máy vi tính, kết nối intenert, nhiều cơ quan, xã-thị trấn thực hiện gửi văn bản qua Email, fax. Triển khai thực hiện ứng dụng các phần mềm quản lý trong công tác tài chính-kế toán tại Phòng TC-KH và tất cả các cơ quan, các xã-thị trấn; quản lý văn bản tại VP HĐND-UBND huyện; công tác quản lý cán bộ, tiền lương tại Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện; các phần mềm chuyên ngành nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, lập hồ sơ địa chính VP ĐKQSĐ huyện.

2.10 Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản.

Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg, ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đến nay đã có 65 cơ quan, đơn vị thực hiện, gồm 9/22 xã-thị trấn; 23 trường THPT, THCS, Tiểu học, Mẫu giáo, mầm non; 11 cơ quan ngành dọc và 23 cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, hành chính sự nghiệp huyện.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.

3.1 Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

UBND xã thực hiện cung cấp hồ sơ dự án đầu tư XDCB, công trình làm đường giao thông nông thôn cho UB MTTQ, Ban GSĐTCCĐ thực hiện giám sát[5] , Hàng quý Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Trung tâm y tế định kỳ giám sát thu chi tài chính, Ban Thanh tra nhân dân VP ĐKQSDĐ giám sát việc nâng bậc, chuyển ngạch lương CC, VC, người lao động của cơ quan. Đài truyền thanh, Bưu điện huyện, Kho bạc huyện tổ chức kiểm tra nội bộ…. không có tham nhũng xảy ra.

3.2 Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra.

- Tổ chức thanh tra hành chính theo chương trình phê duyệt từ đầu năm 2011, thanh tra 29 đơn vị (trong đó năm 2010 chuyển sang 2 đơn vị). Đã kết thúc, công bố kết luận thanh tra 28 đơn vị. Qua thanh tra bên cạnh những việc làm được, những thiếu sót chủ yếu do hạn chế về nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, tổ chức quản lý nhà nước một số lĩnh vực chưa cao, chưa phát hiện hành vi tham nhũng. Trong đó:

÷ Thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng UBND xã Tân Vĩnh Hiệp. Đã kết thúc tại nơi thanh tra. Đoàn Thanh tra đang xây dựng báo cáo và Kết luận thanh tra.

÷ Thanh tra thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo 25 đơn vị, gồm 22 xã-thị trấn và 3 cơ quan: Phòng Tài chính-kế hoạch huyện, Phòng TN&MT, Văn phòng HĐND-UBND huyện ([6]).

÷ Thanh tra ngân sách 2 đơn vị. Thanh tra ngân sách xã Hiếu Liêm và xã Tân Thành (năm 2010 chuyển sang). Qua thanh tra, tổng sai phạm về kinh tế 644.980.084 đ, trong đó kiến nghị thu hồi, đã nộp ngân sách 301.527.902đ. Nội dung sai phạm chủ yếu do thực hiện không đúng nghiệp vụ tài chính, chi không đúng nguồn kinh phí quy định.

÷ Thanh tra quy hoạch và quản lý, sử dụng đất thị trấn Uyên Hưng. Thời kỳ thanh tra 10 năm từ năm 2001 đến 2010. Qua thanh tra đã chỉ ra những hạn chế trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời UBND huyện chỉ đạo các cơ quan: Chi cục thuế, Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, … theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp UBND TT Uyên Hưng tiếp tục kiểm tra rà soát đối với những doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính có biện pháp giải quyết, kiểm tra đề xuất UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền các Dự án đã giao đất, cho thuê đất thời hạn quá 24 tháng chưa triển khai thực hiện và các Dự án đã có chủ trương đến nay quá thời hạn 3 năm chưa xong thủ tục giao đất, cho thuê đất.

- Trong năm Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh, Đoàn Kiểm tra của Huyện ủy tiến kiểm tra Đảng ủy-UBND xã Tân Thành; Đảng ủy xã Thái Hòa; Đảng ủy xã Tân Định về triển khai, tổ chức thực hiện công tác PCTN.

3.3 Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong năm 2011, UBND huyện, UBND xã-thị trấn và các cơ quan đã tiếp nhận và giải quyết 927/993 đơn thư, đạt 93,35%, trong đó đơn khiếu nại, tố cáo giải quyết 77/82 đơn, đạt 93,90%. Nội dung đơn khiếu nại, chủ yếu khiếu nại việc bồi thường khi thu hồi đất, thu hồi GCNQSDĐ đã cấp…; đơn tố cáo nội dung chủ yếu về môi trường, tố cáo các Công ty, xí nghiệp vi phạm chế độ chính sách người lao động, tố cáo CBCC vi phạm quy chế cơ quan ….

Qua giải quyết đơn thư đã khôi phục quyền lợi cho dân 87.171m2 và 788.334.000đ; ổn định cho dân 44.268 m2; thu hồi cho nhà nước 3.409 m2. Giải quyết đơn tố cáo chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tuy nhiên có 2 trường hợp cơ quan kiểm điểm xử lý kỷ luật khiển trách do vi phạm nội quy cơ quan, thực hiện đo đạc ngoài giờ không có sự phân công của lãnh đạo.

3.4 Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng.

Tòa án nhân dân huyện xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Minh Đức, sinh năm 1982; bị cáo Bùi Xuân Long, sinh năm 1984 về tội “Đưa hối lộ” cho ông Trần Thanh Mẫn, Phó Công an xã Khánh Bình “để thả một số người tạm giữ do cố ý gây thương tích”. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Đức 13 tháng 6 ngày. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/4/2010, Tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Long 12 tháng 5 ngày. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26/5/2010. 2 Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt. Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.000.000đ, 1 điện thoại di động Nokia 6260 các bị cáo đã dùng vào việc phạm tội.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Những việc làm được.

Công tác phòng, chống tham nhũng có sự chuyển biến tích cực, thể hiện rõ hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, của Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã-thị trấn và công tác phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhiều hình thức phong phú hơn, được quan tâm gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, đảng viên, nhân dân.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ. Một số cơ quan có những biện pháp triển khai thực hiện tổ chức hội thi, lượng hóa các nội dung thực hiện phòng, chống tham nhũng xây dựng tiêu chí thi đua, tăng cường công tác kiểm tra, tăng cường công khai, minh bạch hoạt động, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác … đã nâng nhận thức, ngăn ngừa vi phạm tham nhũng trong đơn vị. Công tác cải cánh thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện Đề án cơ chế “một cửa” ở xã-thị trấn và thực hiện đánh giá định kỳ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong thực hiện thủ tục hành chính của UBND huyện kịp thời khắc phục những thiếu sót; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính … cho thấy sự chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến các tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương, giảm phiền hà đối với các tổ chức và nhân dân đến giao dịch thực hiện các thủ tục hành chính. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Người dân hưởng ứng tích cực hơn trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước góp phần thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Phát huy trách nhiệm các tổ chức giám sát của cơ quan, của xã-thị trấn.

2. Những hạn chế, nguyên nhân. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PCTN còn có những hạn chế như sau:

- So với nhiệm vụ năm 2011 đề ra, 21/22 xã-thị trấn chưa chưa ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống tham nhũng với UB MTTQ cùng cấp. Một số UBND xã, thị trấn chưa thực hiện tốt việc công khai kết quả vận động và sử dụng các loại Quỹ tại kỳ họp HĐND cùng cấp theo quy định. Vẫn còn một số cơ quan, xã thị trấn việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN chưa thực sự sâu sát; chưa quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm.

- Qua báo cáo của các xã-thị trấn và kiểm tra PCTN cho thấy cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn chưa nghiên cứu sâu, nhận thức chưa đúng Nghị định 158 của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác và các nội dung công khai minh bạch theo quy định của Luật PCTN, dẫn đến thực hiện chưa đầy đủ như triển khai Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu thời kỳ 2011-2015, trong giai đoạn lập quy hoạch nhưng còn nhiều xã-thị trấn chưa tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Còn hạn chế trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật phòng, chống tham nhũng đến nhân dân.

- Việc tự rà soát phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu, chưa thật sự chú trọng. Do cán bộ có trách nhiệm; cán bộ làm công tác giám sát, kiểm tra chưa nắm rõ các quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các lĩnh vực nhất là đất đai, xây dựng, ngân sách, các quy định về lập và quản lý, công khai các quỹ đóng góp của nhân dân, …mặt khác công tác tự kiểm tra nội bộ ở một số đơn vị vẫn còn mang tính hình thức, việc đấu tranh phê bình trong nội bộ còn hạn chế, ngại đụng chạm, thiếu quyết tâm nên chưa phát hiện phê bình kịp thời chấn chỉnh ngay từ đầu.

- Một số báo cáo sơ kết, tổng kết công tác PCTN nội dung sơ sài, chưa nêu được toàn diện tình hình và kết quả công tác PCTN. Cơ quan Thường trực của BCĐ phòng, chống tham nhũng huyện (Thanh tra huyện) chưa được bố trí cán bộ chuyên trách công tác phòng, chống tham nhũng, tham mưu hoạt động Ban chỉ đạo, cũng như hướng dẫn kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở cơ sở chưa được thường xuyên, khó khăn đánh giá thực chất công tác PCTN ở địa phương.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2012.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 7/5/2009 của Huyện ủy, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương (Khoá X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PCTN, lãng phí”, năm 2012, thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp PCTN, bên cạnh việc khắc phục các hạn chế nêu trên, tập trung vào công tác tuyên truyền nâng nhận thức của xã hội về tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường biện pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; nâng cao năng lực phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND xã-thị trấn, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chặc chẽ các tổ chức đoàn thể, UBNTTQ cùng cấp triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Đánh giá thực chất kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011, ngay từ đầu năm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 của cơ quan, đơn vị và các nội dung yêu cầu Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện ban hành tại Quyết định 2671/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND huyện. Phân công trách nhiệm cụ thể tổ chức (cán bộ) chủ trì, phối hợp với BCH Công đoàn, MT và các tổ chức đoàn thể thực hiện các nội dung của Kế hoạch; phân công cán bộ (kiêm nhiệm) giúp lãnh đạo theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị, xã-thị trấn.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong quần chúng, nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3 Khoá X, Luật PCTN, các văn bản hướng dẫn, quy định thực hiện Luật PCTN và các văn bản có liên quan thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Nội dung, biện pháp tuyên truyền được thể hiện trong Chương trình, kế hoạch tuyền truyền phổ biến GDPL năm 2012, gắn liền với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thể hiện hành động và việc làm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường thực hiện tuyên truyền thông qua phương tiện truyền thông với các nội dung phong phú, sát thực nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của xã hội.

- Chú trọng thực hiện tốt nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công, công tác tổ chức - cán bộ. …

- Xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đúng theo quy định. Những nơi có điều kiện, triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tích cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chăm lo đời sống cán bộ, công chức đúng quy định.

- Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế Văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng.

- Thực hiện Kê khai tài sản thu nhập; công khai bản kê khai; nộp bản kê khai cơ quan tổ chức theo thẩm quyền và báo cáo Thanh tra huyện, ngành cấp trên kịp thời gian quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ), Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, phát hiện, xử lý kịp thời các biểu hiện, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra cơ quan, đơn vị.

Tạo điều kiện và phát huy các tổ chức giám sát, phát huy Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ kịp thời phát hiện chấn chỉnh ngay từ đầu, ngăn ngừa tham nhũng xảy ra.

Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, xử lý tin báo, tố cáo nhằm góp phần ngăn ngừa các tiêu cực, tham nhũng.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN, nâng chất lượng nội dung báo cáo và thời gian nộp báo cáo đúng theo quy định.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan, UBND các xã-thị trấn về lĩnh vực ngành phụ trách nhất là các hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công, công tác tổ chức - cán bộ, thực hiện dân chủ cơ sở ... góp phần ngăn ngừa tham nhũng.

3. Cơ quan Thanh tra tiếp tục thanh tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2012, thanh tra ít nhất 2 đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và chấn chỉnh công tác quản lý; thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát, tham nhũng (nếu có).

4. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể phát động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

5. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng huyện, kịp thời theo dõi nắm bắt tình hình, đôn đốc các cơ quan, các xã-thị trấn triển khai và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.[1] Vĩnh Tân

[2] Phòng TC-KH, Phòng Giáo dục-Đào tạo, Phòng Kinh tế, Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Xí nghiệp Công trình Công cộng, Phòng tài Nguyên Môi trường, Thanh tra- Tư pháp, TT PTQĐ và các xã- TT: Lạc An, Tân Phước Khánh, Đất Cuốc, Thạnh Phước, Tân Bình, Uyên Hưng, Thái Hòa, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Lập.

[3] VP HĐND-UBND huyện.

[4] Khoản 2, Điều 12, Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg “Cán bộ, công chức, viên chức khi nhận được quà tăng không đúng quy định thì phải báo cáo Thủ trưởng trực tiếp và nộp lại quà tặng cho cơ quan, đơn vị mình trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng”

[5] Hội Nghĩa, Đất Cuốc, Tân Lập, Thạnh Hội

[6] Thể hiện nội dung Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 30/11/2011 về tình hình giải quyết đơn thư năm 2011.

In      Gửi tới Trở về
 
Các Thông tin phòng chống tham nhũng đã đưa
   Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 (00:00 - 06/07/2012)
   Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 (00:00 - 09/09/2011)
   Quyết định Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện Tân Uyên (00:00 - 09/09/2011)
   Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng, Chống tham nhũng huyện Tân Uyên (00:00 - 09/09/2011)
   Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện (00:00 - 09/09/2011)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang

© Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương