Ngày 27 tháng 11 năm 2015 ( 9 : 43 )
 Thông tin phòng chống tham nhũng  
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TÂN UYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

___________________________

Số : 140 /BC-UBND

Tân Uyên, ngày 24 tháng 11 năm 2010

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2011

____________________

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010; Phương hướng nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010 của UBND huyện, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2010 như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được UBND huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. UBND huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện, triển khai toàn diện các giải pháp theo quy định của Luật PCTN và tăng cường kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN. Thông qua sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể huyện, xã-thị trấn đã tích cực phát động nhân dân tham gia công tác PCTN. Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, UBND các xã-thị trấn đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện, kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Công tác quản lý chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tuyên truyền thực hiện phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện quy định Luật phòng, chống tham nhũng, tại kỳ họp HĐND huyện, xã-thị trấn cuối năm 2009, UBND huyện, 18/22 UBND xã-thị trấn ([1]) báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2010, được sự đồng tình thống nhất cao của đại biểu HĐND huyện, xã-thị trấn. Có 13 đơn vị, gồm 4 xã-thị trấn và 9 cơ quan xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, UB MTTQ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn xây dựng Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí triển khai đến tổ chức Hội cơ sở.

- UBND huyện tổ chức Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2010, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập trung các lĩnh vực: Quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai các dự án; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Công khai các loại quỹ công chuyên dùng của xã-thị trấn ([2]) tại kỳ họp HĐND xã-thị trấn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện.

- Qua kiểm tra đối chiếu việc nộp bản kê khai tài sản và thu nhập năm 2009 về các cơ quan tổ chức lưu giữ, UBND huyện ban hành Công văn 771/CV-UBND huyện ngày 16/4/2010 yêu cầu các cơ quan, UBND xã-thị trấn rà soát, lập danh sách CBCC thuộc diện kê khai năm 2009 chưa thực hiện, tiếp tục tổ chức thực hiện. Thực hiện kê khai tài sản năm 2010, UBND huyện đã ban hành Công văn số: 2522/UBND-NV ngày 08/11/2010 về việc đánh giá công chức năm 2010 và kê khai tài sản, thu nhập năm 2010 theo quy định.

- Trong năm UBND huyện tổ chức 2 cuộc Hội nghị triển khai các văn bản về phòng, chống tham nhũng.

÷ Quý I/2010, Quán triệt: Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng; Quyết định 3822/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh Bình Dương, ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng của Chính phủ; Quyết định 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập Thông tư 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 2442/2007/TT-TTCP, Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Có 185 đ/c là lãnh đạo, thủ trưởng và CBCC các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc UBND huyện, các xã – thị trấn tham dự.

÷ Quý IV/2010 : Thông tin tình hình phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, cả nước và một số nước trên thế giới; Quán triệt những nội dung cơ bản Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Có 205 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan ban ngành huyện, xã và cán bộ kiêm nhiệm làm công tác phòng, chống tham nhũng tham dự.

- Các cơ quan, các xã-thị trấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản thực hiện phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh; triển khai các văn bản của UBND huyện ban hành về quy chế văn hóa công sở, quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả các cơ quan, UBND các xã-thị trấn, Hội Cựu chiến binh, Tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên …. tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 115 cuộc, với 4.609 lượt CBCC, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự; kết hợp tổ chức truyên truyền rộng rãi đến nhân dân thông qua hệ thống phương tiện thông tin truyền thanh với thời lượng 2.830 phút.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Cấp ủy các xã-thị trấn, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện tổ chức học tập chuyên đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”, trong triển khai quán triệt các nội dung chuyên đề, báo cáo viên nhấn mạnh thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư cách cán bộ, đảng viên gắn với nhiệm vụ thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đến nay các cơ quan thuộc UBND huyện và 58/58 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức học tập, có 3.264 cán bộ công chức, đảng viên viết bảng thu hoạch, đăng ký nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

a) Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ.

Các cơ quan, các xã-thị trấn thực hiện công khai chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật ở nhiều lĩnh vực:

- Nhiều xã-thị trấn thực hiện việc công khai các Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kế hoạch sử dụng đất đai; Phê duyệt Quyết toán thu-chi ngân sách năm 2009; Dự án đầu tư xây dựng cơ bản, ….. bằng hình thức hội họp, niêm yết tại trụ sở làm việc, bảng thông tin ấp-khu phố. ([3]). Các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn đều thông qua HĐND xã-thị trấn quyết định, được công khai để nhân dân giám sát. Sau khi quyết toán công trình thực hiện công khai kết quả huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân thông qua hình thức họp công bố, niêm yết danh sách.

- Các trường học, bệnh viện, Trạm y tế … thực hiện công khai học phí, lệ phí, giá thuốc, viện phí …, các cơ quan, các xã-thị trấn niêm yết phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

- Các Kết luận Thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo của UBND huyện được gởi đến các cơ quan, cá nhân có liên quan và niêm yết tại trụ sở UBND huyện.

- Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức năm 2010, các cơ quan, các xã-thị trấn thực hiện công khai tài chính năm 2009, lấy ý kiến cán bộ, công chức phương án chi năm 2010, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2010. Công khai kế hoạch công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, nâng lương lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức. VP ĐK QSDĐ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào tiêu chí thi đua, thông qua các quy định, định kỳ kiểm tra việc thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, đơn giản hoá thủ tục hành chính, UBND huyện đã rà soát 232 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện, kiến nghị giữ nguyên 222 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục và không thực hiện 09 thủ tục, báo cáo Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh. Các cơ quan, các xã-thị trấn thực hiện niêm yết công khai, UBND huyện công khai bộ thủ tục hành chính UBND tỉnh ban hành trên Website của huyện.

- UBND huyện triển khai, chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã-thị trấn. Đến nay, có 20/22 xã-thị trấn ([4]) đã xây dựng Đề án trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện. Hầu hết các xã – thị trấn thực hiện trên 04 lĩnh vực: Đất đai; môi trường; xây dựng, nhà ở; hộ tịch, chứng thực và các lĩnh vực khác (gồm 96 thủ tục).

Triển khai Nghị định 88/2009-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong giải quyết hồ sơ Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSDĐ phải xem xét, đối chiếu trước khi tiếp nhận. Địa điểm làm việc của Phòng Tiếp nhận và trả kết quả với Phòng TN&MT, VP ĐK QSDĐ cách xa, do vậy khi phối hợp kiểm tra, để đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ người dân phải đi lại nhiều lần.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch về đất đai, giảm thời gian đi lại trong việc nộp hồ sơ và nhận lại kết quả. UBND huyện tạm thời bố trí lại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trong lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, đồng thời phân công cán bộ thuộc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND-UBND huyện, làm việc tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để tiếp nhận hồ sơ. Còn lại các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng, hộ tịch và chứng thực do Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện đảm nhận (gồm 53 thủ tục).

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, UBND huyện đề nghị Trung tâm chứng nhận phù hợp – QUACERT đánh giá chứng nhận giải quyết thủ tục hành chính và được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành Quyết định số 1632/QĐ – TĐC ngày 01/10/2010 cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đối với 11 thủ tục hành chính, 7 cơ quan thực hiện. ([5])

- Trong năm, UBND huyện ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của cơ quan chuyên môn Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND huyện và Thanh tra huyện, Hiện còn Phòng TM&MT huyện cần bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ phù hợp với các văn bản của ngành cấp trên.

b) Xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Căn cứ quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn cấp trên ban hành, từng cơ quan, đơn vị rà soát, ban hành quy định công tác phí, sử dụng điện thoại, khoán văn phòng phẩm, xăng đi công tác …. thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

Thông qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan về kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được chú trọng hơn. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, điện thoại, tiếp khách …, các cơ quan và UBND các xã-thị trấn thực hiện được việc tăng thu nhập CBCC từ kinh phí tiết kiệm được.

Nhìn chung, các cơ quan, UBND các xã-thị trấn rà soát, xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua đó đã nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản của Nhà nước, tích cực PCTN, lãng phí. Tuy nhiên, vẫn còn có xã, cơ quan sử dụng kinh phí ngoài khoán chi nội dung trong khoán, chi nguồn tăng thu nhập cuối năm cho cán bộ, công chức xã, sai quy định. Chi mua sắm tài sản còn lãng phí, trong khi chưa được UBND huyện giao dự toán.

c) Minh bạch tài sản và thu nhập. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2009 của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Qua báo cáo 84/84 cơ quan, đơn vị, có 668 người đã nộp bản kê khai về các cơ quan quản lý cán bộ, trong đó 86 người kê khai lần đầu, 582 người kê khai bổ sung, cụ thể:

- 36 cơ quan, 22 xã-thị trấn trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện, thực hiện kê khai 524 người, trong đó 56 người kê khai lần đầu, 470 người kê khai bổ sung.

- 24 cơ quan ngành dọc quản lý cán bộ và 02 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện kê khai 142 người, trong đó 30 người kê khai lần đầu, 112 người kê khai bổ sung.

d) Việc trả lương qua tài khoản.

Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg, ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đến nay đã có 65 cơ quan, đơn vị thực hiện, gồm 9/22 xã-thị trấn; 23 trường THPT, THCS, Tiểu học, Mẫu giáo, mầm non; 11 cơ quan ngành dọc và 23 cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, hành chính sự nghiệp huyện; Hiện còn một số xã – thị trấn chưa được trang bị máy ATM, chưa thực hiện việc chuyển trả lương qua tài khoản. Kết quả thực hiện giảm được thời gian cán bộ Kế toán, thủ quỹ cấp phát tiền lương.

e) Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

- Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện ban hành quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND huyện Tân Uyên. UBND các xã – thị trấn ban hành thực hiện quy chế văn hóa công sở.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, xã- thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, giao tiếp nơi công sở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; qua đó, chuẩn mực xử sự của từng CBCC có chuyển biến tích cực, thể hiện qua cách ứng xử, thái độ tiếp dân … Bệnh viện Đa khoa huyện đã tổ chức Hội thi thực hiện Quy tắc ứng xử cho CBCC bệnh viện. Trung tâm DS KHHGĐ tổ chức tất cả cán bộ, công chức đăng ký và viết bản cam kết thực hiện quy tắc ứng xử của ngành quy định.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức thực hiện công vụ không đeo thẻ cán bộ, công chức theo quy định. Trong năm, có đơn phản ảnh cơ quan, cán bộ về thực hiện văn hóa công sở, quy tắc ứng xử trong giao tiếp đã được kiểm tra, chấn chỉnh.

f) Công tác chuyển đổi vị trí công tác.

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, UBND huyện ban hành quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 về việc ban hành quy chế quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc UBND huyện. Kết quả có 10 ([6]) đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác các chức danh Tài chính - Kế toán, cấp phát văn bằng chứng chỉ, quản lý đăng ký kinh doanh; chuyển đổi địa bàn công tác đo đạc, kiểm tra xây dựng, quản lý thị trường; bố trí luân phiên phụ trách quản lý tài chính các lĩnh vực …

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

- Qua công tác thanh tra, kiểm tra về đầu tư dự án giao thông nông thôn, Tài chính ngân sách xã, đất đai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và xem xét các đơn tố cáo, phản ảnh của công dân có liên quan đến phòng, chống tham nhũng ([7]), kết quả:

÷ Thực hiện làm đường GTNT, có tuyến đường chưa lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục đã tiến hành thi công, nghiệm thu công trình, thực hiện chưa đúng quy định trong huy động và sử dụng kinh phí đóng góp làm đường GTNT và công khai khi hoàn thành công trình. Yêu cầu khắc phục và kiểm điểm cán bộ thực hiện.

÷ Thu hồi Giấy CNQSDĐ đã cấp không đúng và chỉ đạo kiểm điểm cán bộ tham mưu giải quyết hồ sơ.

÷ Thực hiện chưa tốt công tác tự kiểm tra; Báo cáo tại kỳ họp HĐND các quỹ công chuyên dùng của xã.

÷ Kiểm điểm cán bộ địa chính-xây dựng, cho thôi làm nhiệm vụ xây dựng.

÷ Lập chứng từ khống, rút tiền ngân sách nhà nước số tiền vi phạm 21.606.000đ đã khắc phục nộp trả ngân sách trước khi Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra. Xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo Xã đội trưởng, cảnh cáo Xã đội phó, khiển trách Kế toán và xử lý trách nhiệm người đứng đầu hình thức khiển trách.

- Phòng LĐ-TB&XH, kiểm tra đến cơ sở việc chi chế độ đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, Trung tâm DS KHHGĐ kiểm tra, giám sát cơ sở sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ. Kết quả không có vi phạm.

- Phát huy nhiệm vụ Ban Thanh tra nhân dân cơ quan một số đơn vị, xã-thị trấn tạo điều kiện Ban Thanh tra nhân dân cơ quan giám sát việc mua sắm tài sản cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm tra tài chính nội bộ …. Bệnh viện đa khoa định kỳ hàng quý Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc mua sắm tài sản cơ quan. thu viện phí, thanh toán viện phí cho người bệnh, quản lý chi quỹ phúc lợi, .. theo báo cáo các cơ quan, các xã-thị trấn không có vi phạm xảy ra.

- Phát huy nhiệm vụ Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các xã-thị trấn công khai dự án, tạo điều kiện Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện nhiệm vụ. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng một số xã bước đầu phát huy được nhiệm vụ trong giám sát một số công trình ở địa phương, phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh trong việc xây dựng trường học, làm đường giao thông nông thôn …. tuy nhiên thực tế còn nhiều công trình chưa thực hiện tốt nội dung này ngay từ đầu.

- MTTQ và các đoàn thể huyện, xã-thị trấn cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; giám sát việc thực hiện các công trình trên địa bàn; kịp thời chuyển đến UBND huyện, xã-thị trấn những ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, phản ảnh của nhân dân, ….được UBND huyện, xã-thị trấn tiếp nhận xử lý.

4. Thực hiện chế độ báo cáo. Thực hiện báo cáo sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng hàng quý, 06 tháng, năm về UBND tỉnh, VP BCĐPCTN và Thanh tra tỉnh. Xây dựng Đề cương cụ thể, đã giúp các cơ quan, các xã-thị trấn thực hiện tốt chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng so với năm 2009 (Phụ lục kèm theo).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Những việc làm được.

Công tác PCTN tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, thể hiện rõ hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, của Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã-thị trấn và công tác phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được quan tâm gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, đảng viên, nhân dân. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Người dân hưởng ứng tích cực hơn trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước góp phần thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Phát huy trách nhiệm các tổ chức giám sát của cơ quan, của xã-thị trấn.

Công tác cải cánh hành chính, tổ chức thực hiện Đề án cơ chế “một cửa” ở xã-thị trấn và đánh giá hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính của UBND huyện được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 cho thấy sự chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến các tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương, giảm phiền hà đối với các tổ chức và nhân dân đến giao dịch thực hiện các thủ tục hành chính.

Các cơ quan, UBND các xã-thị trấn chấp hành quy định về công khai, minh bạch hoạt động. Công khai được thực hiện bằng nhiều hình thức như thông báo tại các cuộc họp, niêm yết tại nơi làm việc, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin khi có yêu cầu.... Một số cơ quan có những biện pháp triển khai thực hiện tổ chức hội thi, lượng hóa các nội dung thực hiện phòng, chống tham nhũng xây dựng tiêu chí thi đua, tăng cường công tác kiểm tra… đã nâng nhận thức, ngăn ngừa vi phạm tham nhũng trong đơn vị.

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại kỳ họp HĐND; Trình HĐND phê duyệt việc huy động đóng góp của nhân dân để thực hiện các công trình giao thông nông thôn và báo cáo kết quả tại kỳ họp HĐND cuối năm.

2. Những hạn chế, nguyên nhân. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PCTN còn có những hạn chế như sau:

- UBND huyện chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. UBND huyện, xã-thị trấn chưa ban hành Quy chế phối hợp hoạt động về công tác phòng, chống tham nhũng giữa UBND huyện, xã-thị trấn với UB MTTQ cùng cấp.

- Còn nhiều cơ quan, xã thị trấn chưa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm. Còn hạn chế trong việc tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật phòng, chống tham nhũng đến nhân dân. Đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng phần lớn là đơn nặc danh. Có trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị Thủ trưởng chưa xác định vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN; thiếu sự chủ động, thực hiện việc kiểm tra, giám sát nội bộ, phát sinh vụ việc giải quyết chưa kịp thời.

- Một số đơn vị, thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm không lập danh sách đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập, do vậy triển khai thực hiện còn thiếu đối tượng phải kê khai, nộp cơ quan tổ chức còn chậm.

- Một số xã, thị trấn UBND chưa thực hiện tốt việc công khai kết quả vận động và sử dụng các loại Quỹ tại kỳ họp HĐND cùng cấp theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ Công khai minh bạch, phần lớn các cơ quan, các xã-thị trấn chỉ chú trọng báo cáo thực hiện công khai trong nội bộ cơ quan, công khai thủ tục hành chính, chưa báo cáo cụ thể việc công khai các nội dung khác theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng.

Nguyên nhân, trước hết trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị chưa thật sự sâu sát, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng. Hoạt động các tổ chức giám sát chưa mạnh dạn, còn nể nang, chưa nắm vững các văn bản quy định nhất là công tác tài chính, do vậy giám sát nội bộ chưa phát hiện được sai sót trong quản lý thu chi-tài chính.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2011.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của UBND tỉnh; Chỉ thị 02/2010/CT-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong công tác phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 7/5/2009 của Huyện ủy, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương (Khoá X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PCTN, lãng phí”,

Năm 2011, tiếp tục thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp PCTN, tập trung vào phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao năng lực phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, kịp thời phát hiện tuyên dương, khen thưởng người có thành tích trong PCTN; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra; tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, công dân thể hiện mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện PCTN.

Với phương hướng nêu trên, Thủ trưởng các cơ quan, UBND xã-thị trấn, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. UBND huyện thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng. Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Các cơ quan, UBND xã-thị trấn đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010, ngay từ đầu năm xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2011 và phân công cán bộ (kiêm nhiệm) giúp lãnh đạo theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã-thị trấn chủ động triển khai và tổ chức quán triệt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng, gắn liền với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đi liền với hành động và việc làm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường thực hiện tuyên truyền thông qua phương tiện truyền thông với các nội dung phong phú, sát thực nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của xã hội.

3. Thực hiện nghiêm túc các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tổ chức thực hiện Đề án cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã-thị trấn. UBND huyện tiếp tục ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn còn lại; Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong quản lý hành chính.

- UBND các xã – thị trấn, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các nội dung phải thực hiện công khai được quy định tại mục I, chương II, Luật phòng, chống tham nhũng, đặc biệt lưu ý thực hiện việc công khai các loại Quỹ tại kỳ họp HĐND cùng cấp theo quy định.

- Thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập. Chú trọng thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhất là những vị trí thường xuyên tiếp xúc với công dân, doanh nghiệp. Những nơi có điều kiện, triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

- UBND các xã – thị trấn, các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, đề nghị sửa đổi các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định chế độ chính sách cán bộ, công chức …, tích cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chăm lo đời sống cán bộ, công chức đúng quy định.

4. Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã-thị trấn thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần ngăn ngừa các tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, phát hiện, xử lý kịp thời các biểu hiện, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra cơ quan, đơn vị.

5. UBND huyện, UBND các xã-thị trấn phối hợp cùng UB MTTQ cùng cấp rà soát bổ sung vào Quy chế phối hợp hoạt động về công tác phòng, chống tham nhũng. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể phát động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã-thị trấn tạo điều kiện, phát huy các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đấu tư của cộng đồng thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực phòng ngừa tham nhũng.

6. Cơ quan Thanh tra tiếp tục thanh tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và chấn chỉnh công tác quản lý; thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát, tham nhũng.

Nơi nhận:TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- UBND tỉnh;CHỦ TỊCH

- BCĐ PCTN tỉnh- Thanh tra tỉnh;- TT Huyện uỷ; TT HĐND huyện;

- TV UBND huyện;                            (Đã ký)

- Các cơ quan ban ngành, đoàn thể;

- UBND xã-thị trấn;

- Lưu VT.         Nguyễn Thành Phương[1] 3 xã-thị trấn chưa thực hiện : Lạc An, Tân Mỹ, Hiếu Liêm; xã Thái Hòa báo cáo kỳ họp giữa năm 2010.

[2] Là Quỹ tài chính được lập theo quy định của Nhà nước (Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ quốc phòng an ninh …) và các khoản đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân do ấp, khu phố vận động đã được HĐND xã quyết định nhưng không đưa vào ngân sách xã theo chế độ quy định. (TT 60/2003/TT-BTC)

[3] Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Tân Lập, Đất Cuốc …

[4] 02 xã chưa thực hiện: Hiếu Liêm và Thạnh Phước.

[5] VP HĐND-UBND huyện, Phòng TC-KH, P QLĐT, P Tư pháp, P TN&MT, VP ĐK QSDĐ, Thanh tra huyện.

[6] P. Tư pháp, P. LĐ-TB&XH, P. Giáo dục, P .TC-KH, Đội QLLT số 4; Văn phòng ĐKQSDĐ, Kho bạc nhà nước huyện, Đội Thanh tra xây dựng, Thanh tra huyện, UBND xã Hội Nghĩa,

[7] 10 đơn, trong đó có 8 đơn nặc danh. Một số Đơn nặc danh, nêu cụ thể nội dung vi phạm, UBND huyện, UB KT huyện ủy, UBND xã tổ chức kiểm tra.

In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang

© Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương