Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 44 từ ngày 31/10/2022 đến 05/11/2022

2022-10-30 23:43:56

 | Thứ hai 31/10:
| Sáng 08h00’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. * Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
| Thứ ba 01/11: |  
 | Sáng 07h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy, Đại biểu HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ. * Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân thị xã.  
 | Chiều 13h30’: | - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (UBND thị xã chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã. Chuyên viên Phương. * Địa điểm: Hội trường Thị ủy.  
 | Chiều 15h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung mở tại thị xã Tân Uyên (Ban Tổ chức Thị ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị nội dung và thư mời) * Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 588-QĐ/TU, ngày 26/11/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy. * Địa điểm: Trung tâm Chính trị thị xã.
| Thứ tư 02/11:
| Sáng 08h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy làm việc với Đảng ủy phường Vĩnh Tân về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương năm 2022; những khó khăn, đề xuất, kiến nghị (Đảng ủy phườngVĩnhTân chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Lãnh đạo UBND thị xã, + Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy, + Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, phòng QLĐT, phòng TNMT, Ban QLDA, + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Chuyên viên Phương. * Địa điểm: Hội trường UBND phường Vĩnh Tân.
| Chiều từ 13h30’ đến 14h30’:  | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm việc với tập thể lãnh đạo và chuyên viên, người lao động Văn phòng Thị ủy (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới).
|   | * Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.
| Chiều từ 14h30’ đến 15h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm việc với tập thể lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã (Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới)
|   | * Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.
| Chiều từ 15h30’ đến 16h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm việc với tập thể lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức Thị ủy (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới). * Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.
| Thứ năm 03/11:
| Sáng 08h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy dự Lễ động thổ Nhà máy sản xuất Lego của Tập đoàn LEGO (Đan Mạch). * Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP III. 
| Sáng 07h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đến thăm và làm việc về tình hình hoạt động của Hợp tác xã Môi trường xanh Thái Hòa. * Mời dự: Theo Kế hoạch số 3204/KH-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND thị xã. * Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Thái Hòa. 
| Sáng 09h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đến thăm và làm việc về tình hình hoạt động của Hợp tác xã Môi trường Khánh Bình. * Mời dự: Theo Kế hoạch số 3204/KH-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND thị xã. * Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Khánh Bình. 
| Chiều 14h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy dự sinh hoạt tại Chi bộ 1 - Đảng bộ Quân sự thị xã. * Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Mai, ThUV, Chánh Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
| Thứ sáu 04/11:
| Sáng 08h00’: | - Thường trực Thị ủy dự Hội thảo về hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và thực hiện Đề án 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do Tỉnh ủy tổ chức. * Mời dự: + Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy. + Lãnh đạo phòng Nội vụ thị xã. + Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã – phường. * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.
| Thứ bảy 05/11:
| Sáng 07h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bàu Bàng năm 2022.
 *Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thị xã.