Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 39 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022

2022-09-25 08:02:16

THỨ HAI: 26/9/2022 

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Thái Hòa 9 tháng đầu năm 2022.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

2/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

3/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi kiểm tra hiện trạng một số công trình trên địa bàn các phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Vĩnh Tân (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, UBND các phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Vĩnh Tân; C/v Đức.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã cùng đi.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các phong trào thi đua chào mừng 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên.

Mời dự: Thành viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV, Chi cục thống kê, Trung tâm VHTT&TT; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

 

THỨ BA: 27/9/2022

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủychủ trì tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tái chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thị xã lần thứ 10 thông qua Báo cáo tình hình KTXH-QPAN 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (Văn phòng HĐND-UBND thị xã chuẩn bị nội dung). Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo ước thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (Phòng TCKH chuẩn bị nôi dung) – Tài liệu được gửi qua Hệ thống Ecabinet.

Tại phòng họp trực tuyến thị xã (Hội trường A – UBND thị xã): Hai Ban HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, Đội Thanh tra xây dựng số 5 – Sở Xây dựng (Thư mời riêng); Thành viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Đội QLTT số 4; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường: Chủ tịch UBND và các thành phần có liên quan (do UBND các xã – phường mời).

3/ 07 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Ngô Văn Thảo cùng Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tiến hành khảo sát các trường học trên địa bàn phường Thạnh Phước phục vụ việc giám sát công tác quản lý, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã năm 2021-2022

Mời dự: UBMTTQVN thị xã (thư mời riêng); Thành phần Đoàn theo Quyết định số 153/QĐ-HĐND ngày 12/8/2022 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã Tân Uyên; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư khu vực thị xã Tân Uyên; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Kinh tế-XH HĐND phường Thạnh Phước, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã (đưa tin), C/v Thủy.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã lúc 07 giờ để cùng đi.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn phường Thái Hòa.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

5/ 09 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn phường Hội Nghĩa.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

6/ 09 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Lễ công bố, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2022.

Địa điểm: Nhà hàng 18E, số 58 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Thường trực Thị ủy nghe báo cáo tình hình quản lý đất công, đất công ích trên địa bàn (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TN-MT; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C– Thị ủy.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

4/ 13 giờ 30: 02 Ban HĐND thị xã cùng Đoàn Giám sát của HĐND thị xã tiến hành kiểm tra hồ sơ mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 do Trung tâm Y tế thực hiện (Trung tâm Y tế chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn giám sát).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 154/QĐ-HĐND ngày 12/8/2022 của HĐND thị xã; C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

5/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, vận hành hệ thống thông tin, báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Văn bản số 3335/UBND-VP ngày 09/9/2022 của UBND thị xã (Mang theo máy tính xách tay); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, Hùng Anh, Thịnh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

6/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn phường Vĩnh Tân.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

7/ 15 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn phường Phú Chánh.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

 

THỨ TƯ: 28/9/2022

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2022 (hình thức mở rộng, trực tuyến) – tài liệu được gửi qua phần mềm Ecabinet.

Mời dự: Thường trực Thị ủy; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phòng TN-MT, Phòng Y tế, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Kinh tế, Phòng VH-TT, Phòng GDĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Kho bạc, Chi cục thuế khu vực Tân Uyên, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Thịnh. 

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với Phòng VH-TT - Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên đường trên địa bàn thị xã thông qua các tuyến đường, tên đường đủ điều kiện đặt, đổi tên đường và công trình công cộng năm 2022 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác đặt tên đường của Phòng VH-TT; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng GD-ĐT; đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Thạnh Phước, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Hiệp, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo tình hình xử lý các vướng mắc trong công tác quản lý đất công (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã. Đại diện Lãnh đạo UBND 06 phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa, Thái Hòa; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi cùng dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH khóa XV trước kỳ họp thứ 4.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Vĩnh Tân.

5/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Ngô Văn Thảo cùng Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tiến hành giám sát công tác quản lý, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã năm 2021-2022 tại Phòng GD-ĐT (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn Giám sát).

Mời dự: UBMTTQVN thị xã (thư mời riêng); Thành phần Đoàn theo  Quyết định số 153/QĐ-HĐND ngày 12/8/2022 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã Tân Uyên; Ban Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo và các thành phần có liên quan; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư khu vực thị xã Tân Uyên; đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường, C/v Thủy; PV.

Địa điểm: Hội trường Phòng GD-ĐT.

6/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn phường Tân Phước Khánh.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

7/ 09 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn phường Khánh Bình.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

8/ 10 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng QLĐT tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Xây dựng về việc thu thập số liệu phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 (Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung theo Văn bản số 3541/UBND-KTTH ngày 22/9/2022 của UBND thị xã).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp tục dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2022 (hình thức mở rộng, trực tuyến) – tài liệu được gửi qua phần mềm Ecabinet.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thường trực Thị ủy, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phòng TN-MT, Phòng Y tế, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Kinh tế, Phòng VH-TT, Phòng GDĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Kho bạc, Chi cục thuế khu vực Tân Uyên, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Thịnh. 

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa các trường hợp cá biệt trên địa bàn thị xã (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa thị xã theo Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND thị xã; Lãnh đạo UBND các xã - phường: Bạch Đằng, Tân Phước Khánh, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp; C/v Đức.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, 02 Ban HĐND thị xã cùng Đoàn Giám sát của HĐND thị xã tiến hành kiểm tra hồ sơ mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 do Trung tâm Y tế thực hiện (Trung tâm Y tế chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn giám sát).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 154/QĐ-HĐND ngày 12/8/2022 của HĐND thị xã; C/v Thủy.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

5/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn phường Tân Hiệp.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

6/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

 

THỨ NĂM: 29/9/2022 

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 – Khóa XI (mở rộng).

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo tình hình xử lý các vướng mắc trong công tác quản lý đất công (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Thị ủy, Hội người mù (Thư mời riêng); Phòng TN-MT, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Lao động TB-XH, Xí nghiệp công trình công cộng, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã. Đại diện Lãnh đạo UBND 06 xã – phường: Tân Phước Khánh, Phú Chánh, Vĩnh Tân, Thạnh Phước, Thạnh Hội, Bạch Đăng; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với Ngành Y tế, Ngành Giáo dục về kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, công tác tiêm chủng ngừa Covid-19 trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; kết quả chủ yếu của công tác Y tế trường học thời gian qua và nhiệm vụ thực hiện công tác Y tế trong trường học năm học mới (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thị Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ (Thư mời riêng), Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT, Phòng GD-ĐT, Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động TB&XH; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của các cơ quan: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Trường.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, 02 Ban HĐND thị xã cùng Đoàn Giám sát của HĐND thị xã tiến hành kiểm tra hồ sơ mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 do Trung tâm Y tế thực hiện (Trung tâm Y tế chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn giám sát).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 154/QĐ-HĐND ngày 12/8/2022 của HĐND thị xã; C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

6/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng VH-TT dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác Gia đình thị xã năm 2022 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác Gia đình thị xã. Xã – phường: Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác Gia đình, UBMTTQVN, Hội LHPN, Công chức VH-XH phụ trách Văn hóa thông tin, Cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo – gia đình – trẻ em các xã – phường; Trưởng Ban và Phó trưởng Ban vận động 70 khu phố/ấp (do UBND các xã – phường mời); Hùng Anh, Thịnh; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND– UBND thị xã.

7/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn phường Uyên Hưng.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

8/ 09 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn phường Thạnh Phước.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ bế mạc Hội thi “Trụ sở chính quy, xanh, sạch, đẹp” gắn với tăng gia sản xuất khối Ban chỉ huy quân sự xã – phường năm 2022.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã; Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã – phường.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Vĩnh Tân.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp mặt Kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh.

3/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (Phòng TCKH, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng TCKH, Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV thị xã. 

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tham dự cùng Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với với Đoàn nghiên cứu thực tế của Học viện Chính trị khu vực II.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

5/ 13 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi thăm và làm việc tại Hợp tác xã Phước Thành (Phòng TCKH, UBND phường Thạnh Phước chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh (thư mời riêng);Ban Lãnh đạoHợp tác xã Phước Thành (do UBND phường Thạnh Phước thông báo chuẩn bị tiếp đoàn); Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; đại diện Ban chỉ đạo KTTT phường Thạnh Phước; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Đức.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Thạnh Phước cùng đi.

6/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn xã Bạch Đằng.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

7/ 15 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã – Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân trên địa bàn xã Thạnh Hội.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

 

THỨ SÁU: 30/9/2022 

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 64-QĐ/UBKTTU, ngày 08/8/2022 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội thảo triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập Quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở KHCN tổ chức.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh (số 28, Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

3/ 07 giờ 30: 02 Ban HĐND thị xã cùng Đoàn Giám sát của HĐND thị xã tiến hành kiểm tra hồ sơ mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 do Trung tâm Y tế thực hiện (Trung tâm Y tế chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn giám sát).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 154/QĐ-HĐND ngày 12/8/2022 của HĐND thị xã; C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị tổng kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Chung tay phòng, chống ma túy” trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2022 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Tư pháp; Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương (Phòng viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn), Ban tuyên giáo Thị ủy (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã; thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Chung tay phòng, chống ma túy” trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2022 (theo Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND thị xã Tân Uyên và Quyết định số 4587/QĐ-BTC ngày 25/7/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng. Đại diện tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia Cuộc thi; Lãnh đạo đơn vị có tập thể cá nhân đạt giải (do Phòng Tư pháp mời); PV.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

5/ 08 giờ 00:Giao Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng Lao động TB-XH, Chi cục thống kê, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm VHTT&TT cung cấp thông tin, dữ liệu cho Đoàn khảo sát của Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia phục vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương (Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung có liên quan theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Văn bản số 3479/UBND-SX ngày 19/9/2022 của UBND thị xã).

Địa điểm: Tại phòng làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia về việc thu thập dữ liệu, thông tin phục vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương (Văn phòng Thị ủy, Thị đoàn, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng Lao động TB-XH, Chi cục thống kê, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị các nội dung có liên quan để cung cấp cho Đoàn khảo sát theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Văn bản số 3479/UBND-SX ngày 19/9/2022).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Thị ủy, Thị đoàn (Thư mời riêng), Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng Lao động TB-XH, Chi cục thống kê, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm VHTT&TT; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên với Ban QLDA Ngành NN&PTNT về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai (Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban QLDA Ngành NN&PTNT, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Trung tâm PTQĐ thị xã. Đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Phú Chánh, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ Kỷ niệm 45 năm Thành lập Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương.

Địa điểm: Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương (Đường Lê Duẩn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

4/ 13 giờ 00:Ủy quyền Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo Trung ương và chuẩn nghèo tỉnh bình Dương giai đoạn 2022-2025 (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 3479/KH-SLĐTBXH ngày 15/9/2022 của Sờ Lao động – Thương binh và Xã hội (do Phòng LĐ-TB&XH mời), PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND- UBND thị xã.

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.