Ngày 30 tháng 11 năm 2015 ( 9 : 34 )
 Thông tin phòng chống tham nhũng  
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TÂN UYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________

_________________________

Số : 2671 /QĐ-UBND

Tân Uyên, ngày 31 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

đến năm 2020 trên địa bàn huyện.

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Chương trình hành động số 22-CTHĐ/HU ngày 02/01/2007 và Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 07/5/2009 của Ban chấp hành Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, BCH TW Đảng (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện tại Tờ trình số 88/TTr-TTr ngày 20 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện, Chánh Thanh tra huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã-thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 2;

CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh Bình Dương;

- VP BCĐ PCTN tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- TT Huyện uỷ; TT HĐND huyện;

                                 (Đã ký)

- TV UBND huyện;

- Lưu: VT, TTr.

Nguyễn Thành Phương
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TÂN UYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

_________________________

KẾ HOẠCH

Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2671 /QĐ-UBND ngày 31 / 5 /2011

của Ủy ban nhân dân huyện)

___________________________

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và của mỗi công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ, chính quyền huyện trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, hoạt động hiệu quả; đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

- Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược); Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan một cách thiết thực, kịp thời, hiệu quả.

- Làm căn cứ để các cơ quan ban ngành, xã-thị trấn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược trong phạm vi quản lý của mình nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện kế hoạch được triển khai đến tận cơ sở.

2. Yêu cầu.

- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Chiến lược, đảm bảo vừa phổ biến cung cấp kiến thức vừa giáo dục, vận động chấp hành; kết hợp hài hòa các hình thức, biện pháp tuyên truyền; lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kiên quyết xử lý đối với những hành vi vi phạm để tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp được nêu trong Chiến lược, trong đó tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính của huyện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Phòng Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện, thông qua hoạt động của Hội đồng, tuyên truyền phổ biến Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh, của UBND huyện đến năm 2020, các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Đài truyền thanh huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, và UBND xã-thị trấn đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

- VP HĐND-UBND huyện phối hợp Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng lên trang Website của huyện.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã-thị trấn phối hợp BCH Công đoàn cơ quan tiếp tục tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị về: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản, hướng dẫn thi hành; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Chiến lược của Tỉnh, Huyện, gắn thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức từng cán bộ. Qua đó thể hiện hành động chống mọi biểu hiện sai trái, tiêu cực, trong đó lãnh đạo đơn vị phải gương mẫu đi đầu.

2. Thực hiện các giải pháp của Chiến lược.

2.1. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.

- Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND-UBND huyện dự thảo quy định theo thẩm quyền của UBND huyện về minh bạch hóa quá trình soạn thảo, trình, ban hành các văn bản thực thi các chính sách, pháp luật của nhà nước; quá trình chuẩn bị, trình, ban hành văn bản hành chính, quyết định cá biệt.

- Phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện để kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật Phòng, Chống tham nhũng.

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và các cơ quan liên quan, UBND các xã-thị trấn tổng kết Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2011 (Quyết định số 30/QĐ-TTg) và xây dựng Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính giai đoạn 2011 – 2020.

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện và Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu UBND huyện tổ chức tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phòng Văn hóa Thông tin-Thể thao chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện.

- Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện việc công khai trong các lĩnh vực hoạt động; Các cơ quan tư pháp huyện thực hiện công khai minh bạch các quyết định trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

2.2. Chấp hành chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp rà soát, đánh giá, báo cáo việc phân công, phân cấp, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, UBND các xã-thị trấn và các cơ quan hành chính khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý;

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị ban hành quy chế làm việc gắn với quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; Thực hiện việc quy định chức trách của từng vị trí công tác và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để đánh giá cán bộ, công chức.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ dự thảo Quy định theo thẩm quyền của UBND huyện về công khai việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức và của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Trên cơ sở các quy định và tình hình thực tế, Phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế nghiên cứu, đề xuất các quy định về quản lý, sử dụng cho thuê đất Nhà nước quản lý, đất công ích trên địa bàn huyện theo hướng công khai, minh bạch, đúng đối tượng, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất Nhà nước quản lý, đất công ích.

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo thực hiện chế độ chính sách cán bộ, công chức; thực hiện Quy chế Văn hóa công sở; Quy tắc ứng xử; Quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm; đề cao tính gương mẫu trong chấp hành pháp luật, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu phòng ban, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân xã-thị trấn; đồng thời thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng.

2.3. Thực hiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch.

- Thực hiện chính sách quản lý, sử dụng đất đai, các nguồn lực công, bảo đảm công khai minh bạch và xử lý nghiêm những vi phạm.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã-thị trấn tăng cường tự kiểm tra nội bộ, ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi nhũng tham nhũng của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị.

- Phòng Kinh tế, Thanh tra huyện, Công an huyện và Đội Quản lý thị trường tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm hành vi hối lộ và nhận hối lộ cũng như trung gian môi giới hối lộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; trong việc tham gia đấu thầu, đấu giá; hành vi gian lận thương mại; hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo đúng quy định pháp luật. Công bố công khai cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.

2.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

- Xây dựng, thực hiện tốt các quy chế phối kết hợp trong hệ thống chính trị, đặc biệt trong khối nội chính để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì phối hợp Phòng Tư pháp tham mưu HĐND-UBND huyện ban hành Quy chế phối hợp UBMTTQ huyện trong phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, pháp luật khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt định kỳ hàng năm, không kể các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất của BCĐ phòng, chống tham nhũng huyện.

Qua thanh tra phát hiện kịp thời, kiến nghị xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật không còn phù hợp góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách; chấn chỉnh trật tự kỷ cương và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý của Chủ tịch UBND Tỉnh và Chủ tịch UBND huyện liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Qua đó kiến nghị xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cố tình dây dưa, không chấp hành nhằm để tăng cường hiệu lực thi hành các Kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra. Khi cần thiết thành lập Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra chuyên đề này.

- Công an huyện, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, điều tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm tham nhũng.

Thông qua công tác đấu tranh chống tham nhũng tìm ra nguyên nhân, những điểm chưa chặt chẽ trong quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế dễ bị lợi dụng tham nũng, để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, pháp luật; chấn chỉnh trật tự kỷ cương và tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn.

2.5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện để nhân dân tích cực chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng.

Thông qua các hình thức tuyên truyền, nâng nhận thức của xã hội về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng, cụ thể là: Thấy được tác hại nhiều mặt của tệ tham nhũng; Biết được những hành vi nào là tham nhũng; Tạo ra phản ứng chung của xã hội đối với tham nhũng, thể hiện một sự khinh ghét, không chấp nhận tham nhũng dưới mọi hình thức; Hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng...;Thấy được trách nhiệm của mình trong đấu tranh chống tham nhũng; Nắm được các hình thức, khả năng mà mình có thể tham gia vào phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vi, địa phương.

- Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tăng cường nhiệm vụ giám sát việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng ở xã-thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị.

- Bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các vụ việc tham nhũng cho cơ quan báo chí theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thánh tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Lộ trình thực hiện.

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2010 được thực hiện theo 3 giai đoạn.

a) Giai đoạn thứ nhất: từ 2009 đến năm 2011.

Chủ yếu năm 2011, Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là:

- UBND huyện Xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện, chủ yếu năm 2011.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, các cơ quan, đơn vị và UBND xã-thị trấn hàng năm có Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra trong Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược của Tỉnh và Huyện.

- Tiếp tục tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chiến lược của Tỉnh và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Huyện đến năm 2020 trong toàn hệ thống chính trị.

- Triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là giải pháp tuyên truyền nâng nhận thức của xã hội về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng, tăng cường biện pháp phòng ngừa và nâng cao năng lực phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

- UBND huyện thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng huyện. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ phòng, chống tham nhũng huyện.

- UBND huyện, xã-thị trấn ban hành Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND huyện, xã-thị trấn với UBMTTQ cùng cấp trong phòng, chống tham nhũng.

- Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân để rút kinh nghiệm và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn sau.

b) Định hướng giai đoạn 2 (từ năm 2011 đến năm 2016).

Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là:

- Bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch cho phù hợp với yêu cầu của Chiến lược ở giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016.

- Hằng năm có kế hoạch cụ thể xây dựng và Ban hành các quy định thực hiện các giải pháp của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng nêu trên.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về mở rộng các biện pháp phòng, ngừa như: kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

- Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Sơ kết đánh giá việc thực hiện Kế hoạch đến năm 2016.

c) Giai đoạn 3 (từ năm 2016 đến năm 2020):

Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là:

- Bổ sung các giải pháp mới cho phù hợp với yêu cầu của sự phát triển từ năm 2016 đến năm 2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp đã thực hiện có kết quả trong các giai đoạn trước, triển khai các giải pháp còn lại, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược.

- Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2. Phân công thực hiện.

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Chủ tịch UBND các xã-thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm xây dựng Kế họach triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với Kế hoạch thực hiện Chiến lược của đơn vị, cơ quan mình. Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung kế hoạch phải phù hợp đặc thù, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Kế hoạch gửi về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện (Thanh tra huyện) chậm nhất vào tháng 1 của năm, riêng năm 2011 thực hiện xong trong quý II/2011.

- Cơ quan được phân công chủ trì, cơ quan phối hợp tham mưu UBND huyện ban hành các quy định, sơ tổng kết chuyên đề thực hiện nội dung của chiến lược gắn với chỉ đạo của ngành dọc xác định nội dung thực hiện trong Kế hoạch năm 2011 và đề xuất Phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo. Các hoạt động được xác định trong phần nội dung kế hoạch phải quy định thời hạn, gắn liền với trách nhiệm cụ thể của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí ngân sách, đảm bảo kinh phí cho các phòng - ban tham mưu UBND huyện và xã-thị trấn thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, áp dụng pháp luật có liên quan đã nêu trong kế hoạch theo chế độ, định mức quy định.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

- Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện và BCĐ Phòng, chống tham nhũng huyện trong công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ hoặc đột xuất, BCĐ phòng, chống tham nhũng huyện sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Kế hoạch này.

4. Đánh giá, tổng hợp báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

a) Giao Thanh tra huyện tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị định kỳ hàng quý, hàng năm và cuối mỗi giai đoạn triển khai Kế hoạch này có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện gửi về Văn phòng BCĐ tỉnh về phòng, chống tham nhũng và Thanh tra tỉnh.

b) Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức sơ kết việc thực hiện giai đoạn I (cuối năm 2011), giai đoạn II (cuối năm 2016) của Kế hoạch đồng thời từng giai đoạn có bổ sung, hoàn thiện các giải pháp cho phù hợp với yêu cầu và tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2020.

5. Chế độ thông tin, báo cáo.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã-thị trấn có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của cơ quan, đơn vị định kỳ vào ngày 15 Dương lịch của quý I, 6 tháng, quý III và năm (gắn với Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng) gửi về cơ quan Thường trực BCĐ Phòng, chống tham nhũng huyện.

Đề nghị các cấp ủy Đảng, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cùng nhân dân trên địa bàn huyện cùng tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                                      (Đã ký)

                         Nguyễn Thành Phương

In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang

© Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương