Ngày 30 tháng 11 năm 2015 ( 13 : 9 )
 Thông tin phòng chống tham nhũng  
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng, Chống tham nhũng huyện Tân Uyên

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TÂN UYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

__________________________

Số : 1692 /QĐ-UBND

Tân Uyên, ngày 30 tháng 3 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo

Phòng, chống tham nhũng huyện Tân Uyên.

______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Công văn số 53/BCĐ-TH ngày 25/11/2010 của Ban chỉ đạo tỉnh Bình Dương về phòng, chống tham nhũng “về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã về phòng, chống tham nhũng”;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra huyện tại Tờ trình số 61/TTr-TTr ngày 28/3 /2011 về việc đề nghị thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng huyện Tân Uyên;

Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp giao ban Khối Nội chính ngày 30/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng huyện Tân Uyên, gồm có các ông bà có tên sau:

1.

Ông

Nguyễn Thành Phương

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban.

2.

Nguyễn Thị Sương

Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện, Phó trưởng ban thường trực.

Và các thành viên:

3.

Nguyễn Kim Thông

Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

4.

Ông

Nguyễn Văn Dựt

Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

5.

Ông

Lý Ngọc Thanh

Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện.

6.

Ông

Nguyễn Phước Trung

Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

7.

Ông

Huỳnh Văn Nhứt

Trưởng phòng Nội vụ huyện

8.

Ông

Trần Văn Nguyên

Trưởng phòng Tư pháp huyện

Điều 2. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng có nhiệm vụ tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thanh tra huyện là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo trình UBND huyện ban hành.

Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND huyện trong quan hệ với các tổ chức để thực hiện nhiệm vụ. Được bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo. Thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng bộ máy, cán bộ công chức đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ do Ban chỉ đạo phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND xã-thị trấn và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- VP BCĐ PCTN tỉnh;

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;- CT, PCT UBND huyện;

- Như Điều 3;(Đã ký)

- Lưu VT.
                Nguyễn Thành Phương


 In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang

© Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương